This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, February 24 2020

06:00New: Bing Mae Bing yn dangos i Nici (cefnder Swla) sut i wibio'r car clou glas i lawr y llithren. Bing shows Nicky (Sula's cousin) how to voosh the blue speedy car down the slide. 
06:10Oli Wyn Mae dau o ffrindiau Oli Wyn, Tirion a Mali Grug, yn mynd am drip i gopa'r Gogarth yn Llandudno ar gerbyd y Tramffordd. Today, two of Oli's friends take a trip to the top of the Great Orme. 
06:20Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn dilyn mwnci sydd ar goll mewn teml. The PAW Patrol follow a monkey who is lost in a temple. 
06:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali yn gwneud ffrindiau gyda lindysyn ond mae hi'n drist gan nad yw hi'n gallu ymuno yn eu gemau hedfan. Ben and Mali make a friend, a caterpillar who turns into a butterfly. 
07:00Syrcas Deithiol Dewi Tybed i ble y diflanodd gwisg cylchfeistr Dewi ar l y glaw trwm? Dewi's ringmaster costume has vanished after the heavy rain. 
07:10New: Timpo Pan mae Taid Po yn symud i ystafell mewn twr uchel, mae'n gweld colled clywed cerddoriaeth hyfryd un o'r Plant Po. Grampa Po misses the sweet music played by the Kid Po on the ground floor 
07:20Amser Maith Maith yn l Heddiw mae Tadcu yn trio trwsio ei beiriant golchi cyn i Ceti gyrraedd am stori. Tybed pa mor wahanol oedd golchi dillad yn y Rhyfel Byd Cyntaf? How did they wash clothes during WWI? 
07:35New: Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am y llythyren goll. Today's story is about the missing letter. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Meripwsan Mae'r criw yn darganfod bod modd cael llawer iawn o hwyl wrth dacluso'r dail yn yr ardd. The gang discover there's a lot of fun to be had while tidying all the leaves in the garden. 
08:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:15Ysbyty Cyw Bach Mae Cyw wedi torri ei adain - ac yn gorfod mynd i Ysbyty Cyw Bach er mwyn ei thrwsio. Cyw breaks a wing and has to go to hospital. 
08:30Bach a Mawr Mae Mawr wedi ysgrifennu ei ddrama gyntaf - ond mae Bach eisiau chwarae y brif ran! Big has written his first play and Small wants to play the main part! 
08:45Llan-ar-goll-en Un wrth un, mae anifeiliaid Llan-ar-goll-en yn diflannu. A fydd Prys ar Frys yn llwyddo i ddatrys y dirgelwch rhyfedd yma? One by one, the Llan-ar-goll-en animals are disappearing. But why? 
09:00Guto Gwningen Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod lleidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi ar goeden Mr Puw, ac yntau wedi meddwl cael gafael arni'i hun! A thief steals the last plum off the tree 
09:15Jen a Jim Pob Dim Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan Dwr' ond mae un o'r disgyblion ar goll! It's the first day of the school term 'Under Water' but one of the students is missing! 
09:30Ty Ml Mae Morgan yn gorfod twtio ei ystafell, ac er mwyn cuddio'r holl lanast, mae'n creu cuddfan. Morgan has to tidy his bedroom and so he can hide all his stuff he builds a hiding place. 
09:40Stiw Wrth i Pwyll, Elsi a Steff chwarae pl-droed yn y parc mae Pwyll yn drysu pawb drwy ddynwared swn chwiban dyfarnwr Taid. Pwyll confuses everyone by imitating the sound of Taid's whistle. 
09:50Sam Tn Mae Sara a Jms yn darganfod bod Bronwen ar fin croesawu'r milynfed cwsmer i'r caffi. Sara and Jms realise Bronwen is about to welcome the millionth customer to the cafe. 
10:00Twm Tisian Beth am wneud crempog heddiw? Hawdd? Ddim i Twm Tisian! How about making pancakes today? Easy? Not for Twm Tisian! 
10:10Digbi Draig Mae Digbi'n dda am chwarae triciau ar ei ffrindiau ar Ddydd Ffwl Pen Cyll. Ond a fydd ei ffrindiau'n gallu chwarae tric yn l ar Digbi? Can Digbi's friends trick him on Fool's Day? 
10:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:45Loti Borloti Mae Nico yn cyfaddef wrth Loti Borloti ei fod yn teimlo'n euog ar l dweud celwydd wrth ffrindiau yn yr ysgol am swydd ei dad. Loti helps Nico tell the truth to his friends after he lied. 
11:00Sam Tn Mae'r efeilliaid yn cael eu pen-blwydd ac yn cynnal dau barti hollol wahanol. Pa un fydd orau? The twins celebrate their birthday with two different parties. Which one will be the best? 
11:10New: Timpo Adref Heb Fod Adref. Bydd cysgu dros nos yn Nhy Ffin yn hwyl ond mae gan Berwyn hiraeth. Home Away From Home: A sleepover at Ffin's would be great fun if Berwyn wasn't feeling homesick. 
11:20Jen a Jim Pob Dim Mae Siani Flewog, un o ffrindiau Plwmp a Deryn wedi bod ar goll ers awr, ond pa mor hir yw awr? Siani Flewog is missing. She's been gone a full hour, but how long is an hour? 
11:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am wers nofio Bolgi. Today's story is about Bolgi's swimming lesson. 
11:45Asra Bydd plant o Ysgol y Gelli, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Gelli, Caernarfon visit Asra this week. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ysgol Ddawns Anti Karen Mae'r mamau am gystadlu ond ai dysgu neu ddawnsio bydd Anti Karen? The mothers are ready to compete but will Karen be teaching from the sidelines or out there on the dancefloor? [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Nyrsys Dilynwn Mikey sydd yn ei flwyddyn gyntaf yn astudio nyrsio ar leoliad yn Ysbyty Tywysog Philip. We follow Mikey in his first year studying nursing on placement at Prince Philip Hospital. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ffrindiau Ffn ar Wyliau Mae rhywun yn cael gwyliau am ddim - ond mae 'na amod. Bydd dau berson yn ymuno nhw o'u cysylltiadau ffn neu gyfryngau cymdeithasol! Someone gets a free holiday - but there's a catch... 
16:00Timpo Gafael Afal Wedi dechrau simsan, mae'r Tm yn darganfod ffordd hawdd i gasglu afalau. Apple Grapple: After a shaky start, the team discover an easy way to pick apples. 
16:10Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Llew a'r brwsh gwallt. Today's story is about Llew and the hairbrush. 
16:15Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn Ailgylchu. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
16:30Digbi Draig Mae Dewi, cefnder Digbi, yn ymweld Phen Cyll. Ond mae'n edrych yn debyg bod straeon arwrol Dewi ymhell o fod yn wir. Digbi's cousin, Dewi, visits Pen Cyll. Is he really such a hero? 
16:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
17:00Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn, sef cyfle i ail fyw gemau a holl lols y penwythnos. More Stwnsh Sadwrn - a chance to re-live the weekend's games and lols! 
17:25Sgorio Uchafbwyntiau gemau penwythnos Uwch Gynghrair Cymru JD Cei Connah v Y Seintiau Newydd, Y Barri v Caernarfon ac Aberystwyth v Pen-y-bont. All the JD footie action with Morgan Jones. 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Coeden Faled Cerys Matthews Cyfres newydd lle mae Cerys Matthews yn olrhain hanes 12 cn sydd 'u gwreiddiau yng Nghymru neu chysylltiad Gwlad y Gn. Cerys Matthews traces the history of Men of Harlech & Myfanwy. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Mae Kath yn cael sioc pan ddaw Tyler a dt arall i Faes y Deri. Oes gan Ffion rhywbeth i'w guddio wrth Rhys? Kath is shocked when Tyler brings yet another date back to Maes y Deri. 
20:25New: Dan Do Ymweliad thy wyneb i waered cyfoes, ty Fictoraidd ar ei newydd wedd a thy teras lliwgar dylanwad Dwyreiniol. An upside down house, a renovated Victorian home and a colourful terrace! 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio: Wyna Byw Rhaglen fyw arbennig lle bydd Alun a Daloni yn ymuno Meinir a'i theulu yng nghanol prysurdeb wyna. Live programme; Alun and Daloni join Meinir and her family in the busy lambing season. 
22:00Scarlets v Southern Kings Cyfle i weld y gm PRO14 rhwng y Scarlets a'r Southern Kings, a chwaraewyd nos Sul. Re-live the PRO14 clash between Scarlets and Southern Kings, played at Parc y Scarlets on Sunday night. 
23:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa'n ceisio dysgu sut i chwibanu, wrth iddi sylweddoli bod pawb ar wahn iddi hi yn gallu gwneud. Peppa tries to learn how to whistle after she realises that everyone else can!