This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, August 17 2020

06:00Peppa Mae Peppa a'r teulu yn mynd i weld arddangosfa am y lleuad yn yr amgueddfa efo ffrind George, Edward Eliffant. Peppa and her family go to see an exhibition about the moon in the museum. 
06:05Hafod Haul Mae gan Hilda'r hwyaden broblem achos mae'r hwyaid bach yn gwrthod nofio yn y llyn. Hilda the duck has a problem because her ducklings refuse to swim in the lake. 
06:20Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi'n benderfynol o beidio ag ymolchi cyn y sioe! Dewi goes to great lengths not to wash before the show! 
06:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, Rhuthun. Children from Ysgol Pen Barras, Ruthin learn a song for Dona Direidi and Ned Nodyn 
06:45Sam Tn Mae Sara, Jms a Norman yn cysgu dros nos yn nhy Mandy ond mae Norman yn cael damwain yn y gegin! Things go wrong when the youngsters prepare a midnight feast at a sleepover. 
06:55Olobobs Mae'r Olobobs yn helpu Beni Waered, sy'n trio dod o hyd i'w lais canu a throi ei hun ben i waered. The Olobobs help a sad Topsy Turvy to find its singing voice and turn itself upside-down. 
07:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero am gael gwybod pam fod ei ffrind, y pysgodyn aur, yn gallu aros o dan y dwr am gymaint o amser. Blero sets out to discover how his goldfish friend can stay underwater for so long. 
07:25Patrl Pawennau Mae Twrchyn yn landio ei hun mewn trafferth wrth ddynwared ei hoff arwr - Arawn y Ci Arwrol. Twrchyn gets into trouble while mimicking his favourite hero - Arawn the Heroic Dog. 
07:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Llew yn gwerthu pysgod a sglodion o fan fwyd ar y traeth. Cyw and Llew are selling fish and chips from a food van on the beach. But where has the vinegar gone? 
08:15Bing Mae gan Pando eiriau yn ei ben ond nid yw Bing yn hoff ohonynt! Sometimes silly words are fun, but not if they make your friend feel bad. Pando has an earworm and Bing isn't impressed. 
08:25Dwylo'r Enfys Mae Cai a'i chwaer fawr yn mynd Heulwen am dro arbennig iawn i Nant y Pandy - i chwilio am adar a physgod. Cai and his big sister take Heulwen on a walk to nearby Nant y Pandy. [SL] 
08:40Stiw Mae Stiw'n difaru rhoi ei deganau ar werth yn y sl garej mae'r teulu'n ei chynnal. Stiw decides to sell some of his old toys at the family's garage sale, but regrets doing so afterwards. 
08:50Nico Ng Heddiw mae Nico a'i ffrind, Lowri yn mynd am dro i'r fferm i weld rhai o'r anifeiliaid sy'n byw yno. Nico and his friend Lowri are off to the farm to meet some of the animals. 
09:00Cymylaubychain Mae gan Ffwffa Cwmwl brawf pwysig iawn heddiw, sy'n ei phoeni'n fawr. Tybed a fedr y Cymylaubychain ei helpu i baratoi? Ffwffa Cwmwl is worried about an important test. 
09:10Caru Canu Mae plant bach wrth eu bodd yn creu ystumiau gyda'u cyrff. Dyma gn am fwrw glaw! Children love to create different shapes with their bodies, and this is a song about rain, with movement! 
09:15Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu delw bach o Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed. Twm and Lisa make a mini model of Twm. They also visit the children at Ysgol Cynwyl Elfed. 
09:35Guto Gwningen Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i gael mwy. Guto and friends go to Owl Island to get more nuts. 
09:45Deian a Loli a'r Teledu Mae Deian a Loli yn gwylio eu hoff raglen, pan yn sydyn, mae'r teledu'n torri! Deian and Loli are watching their favourite programme, when suddenly, the television breaks! What can they do? 
10:00Peppa Mae Musus Hirgorn yn mynd Peppa a'i ffrindiau ar daith trn. Mrs Hirgorn takes Peppa and her friends on a train journey and they mark down what they see on their activity sheet. 
10:05Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glanhau ar y fferm a daw Heti o hyd i albwm o hen luniau. It's cleaning day on the farm and Heti finds an old photograph album which brings back a lot of memories. 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Mae Sianco yn dod i'r canlyniad ei fod angen ychydig bach o gymorth gyda'i gn newydd. Sianco decides he needs help with his new song. 
10:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog. Dona Direidi and Ned Nodyn are with children from Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog. 
10:45Sam Tn Mae Norman yn mynd i drafferth wrth ddefnyddio gormod o drydan ar gyfer ei sioe hud a lledrith. Norman gets into trouble when he overloads the electric sockets while putting on a magic show. 
10:55Olobobs Wrth drio dychwelyd potyn dirgel i'w berchennog mae'r Olobobs yn dringo enfys ac yn tynnu lluniau yn yr awyr gyda phaent hud! The Olobobs climb a rainbow to draw in the sky with magic paint! 
11:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
11:10Blero yn Mynd i Ocido All Blero ddim deall pam bod ei gert yn gwrthod symud. Blero can't work out why his cart can't move. The wheels just won't go round so off he goes to Ocido to find out why. 
11:25Patrl Pawennau Mae'n ddiwrnod poeth ac mae'r cwn yn mynd i'r parc dwr - ond mae'r pwll yn wag! It's a hot day and the dogs go to the water park - but the pool is empty! 
11:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Pobol y Rhondda Bydd Sin Tomos Owen yn rhoi pobol ifanc Y Rhondda ar y map wrth glywed barn onest a dadleuol disgyblion Ysgol Gyfun y Cymer. Ysgol Gyfun Cymer Rhondda pupils express their honest opinions. [SL] 
12:30Heno Aur Y tro hwn, mae Angharad Mair a Sin Thomas yma i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr Heno ym 1992, pan roedd Cymru yn le hollol wahanol! New series celebrating 30 years of Heno. 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Be' ti'n gwylio? Tri thm sy'n cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn pump rownd o'u cartrefi clyd ond pwy fydd yn ennill tecawe o'u dewis? Each week three teams compete in a quiz from the comfort of their home. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pencampwyr y Sioe Heddiw, canolbwyntiwn ar uchafbwynt cystadlu'r Dydd Mercher, sef y Cobiau Cymreig yn y Prif Gylch. Hefyd, blas ar weddill y trydydd diwrnod. Nia Roberts looks back at the best of the Show. 
16:00Peppa Tro Peppa ydi hi fynd Tedi Meithrin adref o'r ysgol ond mae hi'n poeni na chaiff amser cyffrous iawn. It's Peppa's turn to take the Nursery Teddy home from school to look after. 
16:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam bod angen past dannedd a brwsh i lanhau dannedd. Blero goes to Ocido to find out why toothpaste and a toothbrush are used to clean teeth. 
16:30Patrl Pawennau Mae Aled wedi colli ei sgrepan ar ddiwrnod cyntaf yr ysgol, felly mae'r Pawenlu yn cytuno i helpu chwilio amdano. Aled has lost his backpack on his first day at school. Can the PAW help? 
16:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
17:00Crwbanod Ninja Mae Iestyn Sockman yn ceisio dial ar bawb mewn gm ddieflig. Iestyn Sockman plays a dangerous game to get his own back on everyone. 
17:25Oi! Osgar Anturiaethau Oscar y fadfall a'i ffrindiau yn yr anialwch chwilboeth. A cartoon following the adventures of Oscar and friends in the arid desert - as they try not to die of boredom! 
17:30Bernard Ar l rhedeg marathon hir, mae Bernard eisiau rhywbeth i yfed. After running many kilometres in a marathon, Bernard reaches the refreshment area where he will try to quench his thirst. 
17:35Wariars Stynts a champau cyffrous ym mhob tywydd efo'r Wariars. Exciting stunts and sports whatever the weather with the Wariars. 
17:45Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:55Larfa Beth mae'r cymeriadau bach dwl wrthi'n gwneud y tro ma? What are the crazy characters up to this time? 
18:00Clwb Rygbi: Super Rugby Aotearoa Uchafbwyntiau estynedig degfed rownd Super Rugby Aotearoa, cystadleuaeth rhwng pum tm proffesiynol Seland Newydd. Extended highlights from the tenth round of Super Rugby Aotearoa. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Goreuon Gwesty Aduniad Golwg ar rai o aduniadau mwyaf cofiadwy y gyfres Gwesty Aduniad. A look back at some of the most memorable reunions featured in the Gwesty Aduniad series. 
20:25New: Garddio a Mwy Y tro hwn mae Sioned yn dangos sut i docio Wisteria, Iwan yn coginio pryd gwahanol efo meipen a Meinir yn trafod rhai o blanhigion lluosflwydd gorau Awst. Flowers, veg & life's good stuff. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30Caeau Cymru: Trawsfynydd Brychan Llyr sy'n datgloi hanes ein gwlad, drwy chwilio am y cyfrinachau yn enwau ein caeau. Tales of bloodshed, toil and romance hidden in the names of fields across Wales. 
22:00Geraint Jarman Ail-ddangosiad o'r rhaglen ddogfen am y canwr-gyfansoddwr amryddawn, Geraint Jarman, i nodi ei benblwydd yn 70. Repeat of a documentary about singer Geraint Jarman to mark his 70th birthday. 
23:00Nyrsys Dilynwn Mikey sydd yn ei flwyddyn gyntaf yn astudio nyrsio ar leoliad yn Ysbyty Tywysog Philip. We follow Mikey in his first year studying nursing on placement at Prince Philip Hospital. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.