This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Wednesday, August 19 2020

06:00Twm Tisian Mae Twm Tisian yn plannu pob math o bethau hyfryd yn yr ardd yn cynnwys coeden wahanol iawn! Twm Tisian grows all sorts of plants in his garden, including a very interesting tree! 
06:05Hafod Haul Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael hwyl yn chwarae triciau arno wrth geisio helpu Jaff i gael ei wared. Jaff has the hiccups. Will a surprise party help get rid of them? 
06:20Syrcas Deithiol Dewi Mae llawer o droi a throsi yn y syrcas heddiw. Lack of concentration causes chaos at the circus. 
06:30Loti Borloti Mae Twm yn gwrthod bwyta llysiau, felly daw Loti Borloti ac esbonio pwysigrwydd bwyta'n iach. Loti Borloti is called to Twm's home as he refuses to eat vegetables and try new foods. 
06:45Sam Tn Mae Bronwen, Siarlys a Ben yn mynd i drafferth ar y mr wrth chwilio am forfilod. Bronwen, Siarlys and Ben get into trouble while going out to sea to search for whales. 
06:55Olobobs Mae Bobl yn gwrthod dringo mynydd, tan i Fflica Fflac ei helpu i anghofio pa mor uchel yw'r mynydd. Bobble refuses to climb a mountain, until Flicky Flack helps him forget how high it is. 
07:00Oli Wyn Gyda'r nos, mae criwiau trwsio heolydd yn gweithio'n brysur. Heddiw, ry' ni'n cymryd cip agosach ar sut mae mynd ati i darmacio heol. We take a closer look at how a road is tarmacked. 
07:10Blero yn Mynd i Ocido Wedi iddo fwyta un hosan werdd mae'r ail yn diflannu, felly i ffwrdd Blero i Ocido i ddod o hyd iddi. Blero has a pair of green socks waiting for him. He eats one but loses the second. 
07:25Patrl Pawennau Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu Gwil ddod o hyd i'w robo-gi ym Mhorth yr Haul ar l i'w weiren dorri. The PAW Patrol must help Gwil find his robot pup when the antenna breaks! 
07:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Jen a Jim Pob Dim Mae'n dawel ar y fferm heddiw - mae'n rhaid bod rhywun ar goll. The farm is quiet today - someone must be missing! Can the 'llyfr pob dim' help Jen and Jim find the missing animal? 
08:15Bing Mae Swla a Bing yn gwersylla er mwyn gweld y Sr a'r Lleuad, ond mae cysgod rhyfedd yn codi ofn ar Bing tu mewn a thu fas. Sula & Bing are camping to see the Stars & Moon. 
08:25Straeon Ty Pen Daniel Glyn sydd yn adrodd y stori o'r amser cythryblus pan ddaeth brenin ifanc di-brofiad i deyrnasu dros wlad. Daniel Glyn explains what happened to a kingdom when a young king reigned. 
08:40Stiw Er iddo drefnu cael ras geir efo Elsi, mae Stiw'n penderfynu aros yn y ty i gadw cwmni i Dad, sydd wedi brifo ei droed. Stiw's dad twists his ankle and Stiw decides to help look after him. 
08:50Teulu Ni Heddiw, mae Efa a'i brodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu. This time, Efa and her brothers have a fun day out with Gu in Cardiff. 
09:00Cymylaubychain Mae Seren Fach yn awyddus iawn i fod yn Seren Wib. Sut bydd yn mynd ati tybed? Seren Fach is keen to be a shooting star. How will she go about it? 
09:10Caru Canu Mae plant bach wrth eu bodd yn creu ystumiau gyda'u cyrff. Dyma gn am anturiaethau bonheddwr ar gefn ei geffyl. This song is about the adventures of a nobleman riding his horse! 
09:15Sbridiri MaeTwm a Lisa yn creu melinau gwynt papur. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen. Twm and Lisa make paper windmills. They also visit the children at Ysgol Beca, Efailwen. 
09:35Guto Gwningen Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd fo ar daith anturus. Guto breaks the bed his father made for him and has an adventure while mending it. 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant gyda Tudur Phillips, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur - thema'r mr. Pre-school science with Tudur Phillips and two friends - the theme is the sea. 
10:00Twm Tisian Mae Twm Tisian a'i ffrind bach Tedi yn chwarae yn y parc. Yn anffodus mae Tedi druan yn mynd yn sownd yn y goeden. Twm Tisian and Tedi are playing in the park but Tedi gets stuck in a tree. 
10:05Hafod Haul Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu. Jaff and Heti decide to compete in a talent show on the television. 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Mae Brn yn teimlo'n isel ar l torri llestri pawb. Brn accidentally breaks Ling's favourite vase. 
10:30Loti Borloti Mae Loti Borloti yn cwrdd Gwil sydd yn colli ei dymer yn hawdd. All Loti ei helpu i reoli ei dymer? Loti Borloti meets Gwil who loses his temper easily. Can Loti help him to control it? 
10:45Sam Tn Mae Arloeswyr Pontypandy yn mynd ar drip i Ynys Pontypandy ond tybed a fydd pawb yn aros yn ddiogel? The Pontypandy Pioneers go on a trip to Pontypandy Island. But will they all stay safe? 
10:55Olobobs Mae cregy-bobs enfawr porffor yn cael pryd o dafod gan Gee-ceffyl a ras lein ddillad llawn hwyl! Some giant purple shellbobs are brought down to size Gee-ceffyl and a washing-line race! 
11:00Oli Wyn Mae Meirion o Hufenfa De Arfon yn cynnig dangos i Oli sut mae gwneud caws, ac mae Oli wrth ei fodd! South Caernarfon Creameries show Oli how to make cheese, and he's in his element! 
11:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n mynd i Ocido i holi pam mae'r gwynt yn chwythu cymaint, wedi i'w hosan werdd flasus gael ei chipio gan yr awyr. Blero visits Ocido to ask why the wind is so blowy. 
11:25Patrl Pawennau Pan mae anifeiliaid y syrcas yn hwyr ar gyfer dechrau'r sioe, mae Gwil a'r Pawenlu yn cynnig helpu. When the circus animals don't show up, Gwil and the Paw Patrol step in to help. 
11:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Wil ac Aeron: Taith yr Alban Mae'r bechgyn yn taflu eu hunain i ganol bwrlwm cymuned Gemau'r Ucheldir yn Pitlochry. The boys throw themselves with gusto into the hurly-burly of the Highland Game in Pitlochry. [SL] 
12:30Cegin Bryn: Yn Ffrainc Mae'r cogydd Bryn Williams yn teithio i Dde-ddwyrain Ffrainc i ymweld chwmniau bwyd, a Chymraes sy'n byw'n lleol. Chef Bryn Williams heads to South-West France to cook local specialities. 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Mamwlad Gyda Ffion Hague Stori ryfeddol Amy Dillwyn Abertawe a ddaeth yn un o ddiwydianwyr mwyaf llwyddiannus Cymru. Amy Dillwyn - the Swansea debutante who became one of Wales' most successful industrialists. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Trysorau'r Teulu Mae gan Jack gasgliad o hen esgyrn a chleddyf sydd, yn ei farn, o bwys hanesyddol i Gymru. Jack has a collection of old bones and a sword inherited from the family - what is their worth? 
16:00Olobobs Pan mae llong ofod yn glanio yn y goedwig daw i'r amlwg bod pawb yn siarad iaith chwerthin. When a spaceship lands in the forest, laughter is found to be a universal language. 
16:05Cymylaubychain Mae yna gwml rhyfedd iawn wedi cyrraedd y nen sy'n gwneud i bawb disian. Tybed beth yw e? A strange cloud is making everyone sneeze. 
16:15Oli Wyn Diwrnod prysur yn Noc Penfro heddiw! Mae Kim a chriw'r dociau angen help craen mawr i godi a symud pethau. Kim and the dock crew need the help of a big crane to lift and move things. 
16:25Guto Gwningen Mae tad Lili yn penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Guto mae'n ail feddwl. Lili's father decides to move the family out of the area but Guto changes his mind. 
16:40Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'O Dan y Ddaear'. Today's theme is 'Under the Ground'. 
17:00Y Doniolis Mae'r Doniolis yn gyfrifol am goginio cacen penblwydd i Papa, ond a fydd Louigi a Louie'n llwyddo ei gwneud mewn pryd a heb llanast? The Doniolis are in charge of baking a birthday cake. 
17:10New: Cer i Greu Yr wythnos hon, mae Mirain yn gosod her i'r Criw Creu greu portread gan ddefnyddio'r Mabinogion fel ysbrydoliaeth. Llyr shows how to create a pinhole camera, and Huw transforms some boxes! 
17:30Kung Fu Panda Mae Ysbryd yr Uchel Feistr Wgwe yn dychwelyd i'r Palas Gwyrdd er mwyn cymryd Po o dan ei adain. The Ghost of Grand Master Oogway returns to the Jade Palace to mentor Po. 
17:55Larfa Mae'r cymeriadau dwl yn cael hwyl yn cysgu a chwyrnu y tro ma! The silly characters are having fun sleeping and snoring this time! 
18:00Y Ty Cymreig Heddiw, cawn olwg ar dai yr hen Sir Faesyfed, Sir Nawdd y Sioe Fawr eleni. Another chance to take a look at architecture in the old county of Radnorshire - the Royal Welsh Show host county. 
18:30Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Heno Aur Y tro hwn, mae Angharad Mair a Sin Thomas yma i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr Heno ym 1993, pan roedd Cymru yn le hollol wahanol! New series celebrating 30 years of Heno. 
20:25New: Be' ti'n gwylio? Tri thm sy'n cystadlu yn erbyn ei gilydd o'u cartrefi clud mewn pump rownd amrywiol. Pa dm fydd yn ennill tecawe o'u dewis nhw? 3 teams compete in 5 rounds from the comfort of their home. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Golff: Y Clasur Celtaidd Uchafbwyntiau o gystadleuaeth golff y Celtic Classic, chafodd ei chynnal yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd. Highlights from the Celtic Classic golf tournament, held at the Celtic Manor. 
21:30New: Cymru o'r Awyr Rhaglen newydd - cyfle i edmygu harddwch Cymru gyda chyfres o olygfeydd ysgubol o'r awyr gan ddefnyddio dronau a hofrenyddion. We take a look at the beauty of Wales from above. 
22:00Stori Pl-droed Cymru Bydd Dewi yn edrych ar yr amrywiol ffyrdd y mae ein clybiau a'u cefnogwyr pl-droed yn mynegi eu hunaniaeth. From fanzines to songs and social media, how do fans express their identity? 
22:30Goreuon Gwesty Aduniad Golwg ar rai o aduniadau mwyaf cofiadwy y gyfres Gwesty Aduniad. A look back at some of the most memorable reunions featured in the Gwesty Aduniad series. 
23:00Low Box Sawl merch y gallwch chi gael i gab tractor bach o Siapan? Dyna fydd y cwestiwn mawr i Dafydd! How many girls can you get into a Japanese tractor cab? That's the question facing Dafydd Brown 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.