This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, August 30 2019

06:00Peppa Mae Siwsi a Peppa'n dechrau Clwb Cyfrinachol - gan fynd ar deithiau dirgel a gwneud pethau cudd heb i neb arall wybod. Siwsi and Peppa start a Secret Club - going on secret missions. 
06:05Sam Tn Mae Bronwen yn llwyfannu sioe nofio gyda'r plant, a Norman yn cloi Jams mewn stafell newid - yna, mae tn yn digwydd! Bronwen stages a swimming show with the children... but a fire happens! 
06:15Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld chanolfan arddio. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits a garden centre. 
06:30Stiw Wrth baratoi ar gyfer parti gwisg ffansi mae Stiw'n darganfod bod pob gwisg mae o'n ei dewis yn cael ei gwisgo gan rywun arall. Stiw goes all out to win the fancy dress competition. 
06:45Gwdihw Heddiw cawn weld geifr godro a malwoden fawr o Affrica. Megan meets lots of wonderful animals and we see some special goats and a huge African snail. 
07:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili a Morgi Moc yn helpu morfil bach sy'n dangos ei werthfawrogiad mewn ffordd hynod iawn! Lili and Morgi Moc free a baby whale who shows his gratitude in an amazing way! 
07:10Guto Gwningen Wrth i Benja edmygu Lili am ei bod mor alluog, mae Guto'n teimlo nad ydi'r ddau ei angen o bellach. When Benja is impressed by Lili's cleverness, Guto thinks they no longer need him. 
07:25Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar, gyda chysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical journey, full of interesting sounds and pictures! 
07:35Syrcas Deithiol Dewi Mae Heulwen yn sl ac mae Dewi yn ceisio cadw pawb arall yn y syrcas yn dawel er mwyn iddi hi gael gorffwys. Heulwen has flu and Dewi tries his best to keep everyone else quiet. 
07:45Amser Maith Yn l Mae Ceti'n sal, ond fydd stori 'Amser Maith Maith yn l' Tadcu yn siwr o wneud iddi deimlo'n well. Ceti is sick but Grandad's 'Amser Maith Maith yn l' story should make her feel better. 
08:00Bing Mae Bing yn paratoi i fynd i dy Swla ond mae o'n tisian ac yn boeth. Bing is getting ready to go to Swla's house but he's all sneezy and hot. 
08:10Meic y Marchog Rhaid i Meic sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydy trwy fod yn dawel eich hun! Meic soon discovers that the easiest way to make things quiet is to be quiet yourself! 
08:20Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
08:35Patrl Pawennau Wrth chwarae ger y traeth mae Cadi, Aled, Cena a Dyfri yn darganfod crwbanod y mr bach yn deor. While playing by the beach, Cadi, Aled, Cena, and Dyfri discover baby sea turtles hatching. 
08:50Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ffatri esgidiau er mwyn darganfod sut mae esgidiau yn cael eu creu. Rapsgaliwn will be visiting a shoe factory in this episode to discover how shoes are made. 
09:05Oli Wyn Gyda'r nos, mae criwiau trwsio heolydd yn gweithio'n brysur. Heddiw, ry' ni'n cymryd cip agosach ar sut mae mynd ati i darmacio heol. We take a closer look at how a road is tarmacked. 
09:15Olobobs Mae glaswellt y goedwig yn rhy hir i chwarae pl felly mae Chwythwr Chwim yn ei droi i mewn i ddrysfa! The grass in the forest is too long to play ball but maybe it would make a good maze! 
09:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Pa gerddoriaeth sy'n gwneud i chi eisiau dawnsio? Nid yw Wibli yn gallu dod o hyd i'r gerddoriaeth gywir i ddawnsio iddi. Wibli can't seem to find the right music to dance to! 
09:45Deian a Loli A'r Hosan Goll Pan aiff Deian ar goll, rhaid i Loli fynd i Wlad y Sanau Coll i chwilio amdano. Deian goes missing on washing day and Loli has to go to search for him in the Land of the Lost Socks. 
10:00Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
10:05Bach a Mawr A all Bach a Mawr fod o gymorth i bryfyn tn sydd ar goll? Will Bach and Mawr be able to help a firefly who is lost in the garden ? 
10:15Da 'Di Dona Mae Dona'n dysgu bod yn gymhorthydd cymorth cyntaf gyda Trystan. Dona learns how to be a first aider with Trystan. 
10:25Patrl Pawennau Mae Franois a Capten Cimwch eisiau tynnu llun o deulu o eliffantod, ond dim ond un eliffant allan nhw ddarganfod! Franois and Cap'n Cimwch try to take a photo of an elephant family. 
10:40Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Bro Helyg, Abertyleri sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.Pirates from Ysgol Bro Helyg, Abertillery join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
11:00Guto Gwningen Mae gelynion y cwningod yn dod at ei gilydd i gynllunio sut i gael gwared ar y Guto Gwningen felltith am byth. The predators devise a plan to get rid of Guto Gwningen once and for all! 
11:15Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw - stori Gwen y gwdihw. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Gwen the owl. 
11:25Stiw Mae Stiw, Elsi a Steff yn penderfynu ffurfio syrcas. Stiw, Elsi and Steff decide to form a circus. Steff has trouble finding an act to suit him, until he discovers his skills as a clown. 
11:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Heddiw, mae'r Morlo yn dysgu i ni sut i rolio, codi'r asgell l a defnyddio'r rhai blaen i symud. Seal shows Monkey and the children how he rolls and uses his flippers to move round. 
11:45Deian a Loli Yn ystod trip gwersylla cefn gwlad, penderfyna Deian a Loli fynd i ganol y mynyddoedd i chwilio am Idris y cawr. During a countryside camping trip, Deian and Loli decide to go on adventure! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Parti Bwyd Beca Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Beca yn teithio'n l adref i Gaerdydd i baratoi gwledd o fwydydd llysieuol. Beca returns home to Cardiff and prepares a veggie feast in the last in the series. [SL] 
12:30Heno Heno, cawn gwmni'r cyflwynwyr Rhianna Loren a Trystan ap Owen yn y stiwdio. Tonight, presenters Rhianna Loren and Trystan ap Owen are in the studio. 
13:00Dylan ar Daith Y tro hwn bydd Dylan Iorwerth yn teithio i Lundain, Vancouver, Kauai a Hawaii ar drywydd stori David Samwell. The story of Welshman David Samwell who was on board Captain Cook's last voyage. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Nerys Howell yn coginio, tra bo criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Today, Nerys Howell will be in the kitchen, while Clwb Clecs put the world to rights. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Iolo Williams a'r Egrets yn Tseina Stori'r Egrets yn mudo o Siapan i fyw mewn 'high rise' yn y goedwig yn Tseina. Egrets migrate from Japan to live in a 'high rise' in a forest in China. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00Larfa Cyfres animeiddio liwgar. Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth iddynt drafod baw trwyn! Colourful, wacky animation series. More adventures from the Larfa crew and the topic is... nose boogies! 
17:05Mwy o Mwfs - M O M Mae criw Dawnsio Stryd Abattak yng Nghaerdydd i baratoi ar gyfer dawnsio mewn fideo gyda Roughion. The Abattak Street Dance Crew prepare to dance in a music video with Roughion. 
17:25Gwboi a Twm Twm Mae Gwg yn chwarae gemau gyda Gwboi a Twm Twm wrth iddynt drio prynu rhywbeth o'r bws rhew. Gwg tries to trick Gwboi and Twm Twm when they try to buy something from the ice bus. 
17:35Crwbanod Ninja Mae Donatello yn torri mewn i ganolfan carcharu'r Kraang er mwyn achub Kirby Owen. Donatello gets into trouble when he breaks into the Kraang prison to rescue Kirby Owen. 
18:00Bwyd Epic Chris Y tro hwn, fydd Chris yn mynd ati i brofi bod cyts rhad o gig llawn mor flasus chig drud, mond i chi pimpio nhw i fyny! Chris proves that cheap cuts of meat are as tasty as expensive meat. 
18:30New: Heno Heno, bydd y gantores Jodie Bird yn galw mewn am sgwrs a chan. Tonight, we'll be joined by singer Jodie Bird. 
19:30Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:55Sgorio: Airbus UK v Caernarfon Gm fyw gyffrous o Uwch Gynghrair Cymru JD rhwng Airbus UK a Chaernarfon. C/G. 8.00. JD Cymru Premier live game between Airbus UK and Caernarfon Town. English commentary available. K/O 8.00. 
22:00Aur y Noson Lawen Cyfres newydd gydag Ifan Jones Evans yn ystyried un o raglenni eiconig S4C. Y tro hwn: y cynhwysion hanfodol sydd angen i greu Noson Lawen ddelfrydol. A new series about the Noson Lawen. 
23:00Straeon Tafarn Ymweld 'r Pic a Shovel, Rhydaman, clwb a sefydlwyd fel protest gan weithwyr y bysus. Dewi's visit in 2011 to the Pick and Shovel, Ammanford, first established as a protest by bus workers. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae cwch Taid Mochyn yn suddo, felly mae Taid Ci yn cludo pawb i iard gychod Taid Cwningen er mwyn ei thrwsio. Taid Mochyn needs help when his boat sinks.