This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Friday, November 23 2018

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu c?n. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
06:15Digbi Draig Mae Llyfr Swyn yn gwneud y camgymeriad o ddewis Cochyn fel ei disgybl newydd. Spellbook makes the mistake of taking Conyn on as her new apprentice! 
06:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
06:40Meic y Marchog Mae Meic eisiau ennill tri thlws mewn diwrnod, ac felly pan fydd un o'r dreigiau yn ennill g?m mae'n newid y rheolau. Meic wants to win three trophies in one day and changes the rules. 
06:55Peppa Mae Peppa a Siwsi'r ddafad yn ffrindiau gorau ond beth sy'n digwydd pan maen nhw'n ffraeo? Peppa and Siwsi are best friends but one day they fall out with each other. Who will say sorry? 
07:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
07:10Popi'r Gath Mae anrheg yn disgyn o'r nen i Opi. Mae'r criw yn mynd i waelod y m?r i chwilio am Opi. A strange present falls from the Sky for Opi. The crew go to the bottom of the sea to search for Opi. 
07:25Holi Hana Mae Elen yn methu hedfan ac yn gofyn i Hana am help i ddatrys y broblem. Elen has a problem, she can't fly! She hopes that Hana will be able to help her solve the problem. 
07:35Teulu Ni Yn y bennod yma, cawn weld diwrnod ysgol Hamila a'i brodyr - o'r bwrdd brecwast i'r bws adref. Halima and her brothers on a typical school day - from the breakfast table to the bus home. 
07:45Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:00Boj Mae Boj yn dangos i Mr a Mrs Neidio sut y gall addurno ystafell chwarae fod yn hwyl ac yn werth chweil. Boj shows Rwpa and her family that a homemade approach to decorating can be fun! 
08:15Chwilio am Cyw Ymunwch ?'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar y traeth. Cyw is hiding somewhere but where has she gone? Join the gang on the beach as they try to find Cyw. 
08:20Syrcas Deithiol Dewi Mae rhywun llwglyd iawn yn dwyn tartenni banana Heulwen. Ond pwy ydy'r lleidr? There is a very hungry thief in the circus today. Someone keeps stealing Heluwen's Banoffee pies. 
08:30Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali a Ben yn helpu'r Coblyn Doeth chwarae tric ar Magi Hud ar gyfer Dydd Ffwl Coblyn ond dydy Magi Hud ddim yn rhy hapus. Mali and Ben help the Coblyn Doeth play a trick on Magi Hud. 
08:40Stiw Mae'n ddiwrnod mawr gan fod Pwyll a Stiw'n gorfod mynd at y meddyg. Pwyll is sick and needs to go to the doctor. Stiw tries to find the terrified bird to calm him down! 
08:50Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld ?'r castell. Today Heini is transported to a castle through a magic mirror. 
09:05Twt Mae Twt wedi cyffroi'n l?n - mae'r Harbwr Feistr wedi cytuno i gynnal cystadleuaeth yn yr harbwr. Twt is very excited as the Harbour Master has agreed to hold a talent competition. 
09:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Porciwpein bigau. Today we find out why Porcupine has quills. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn glanhau ac wrth roi rhai o'i hen bethau mewn basged mae'n darganfod un o'i hoff siwmperi. Wibli comes across an old jumper while cleaning the house. 
09:45Pentre Bach Mae Mrs Migl Magl yn cychwyn ffasiwn newydd - dillad streipiog! Mrs Migl Magl has started a new fashion trend - stripy clothes! 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbr?n i ddysgu c?n 'Y Sw'. Youngsters from Ysgol Cwmbr?n learn and perform a song. 
10:15Digbi Draig Mae pob math o bethau anghyffredin yn cael eu dwyn ar hyd a lled Pen Cyll. Unusual items are being taken from all over Applecross. Digby decides to track down the mysterious taker. 
10:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
10:40Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun. Meic has to learn to think of others instead of just thinking of himself. 
10:55Peppa Mae Peppa a George yn helpu Nain a Taid Mochyn i dacluso'r atig, ond maen nhw'n cael trafferth yn penderfynu beth i'w daflu. Peppa and George are helping Gran and Grandad to clear the attic. 
11:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
11:10Popi'r Gath Mae Owi'n awgrymu y dylid gosod hoff bethau Lleucs mewn amgueddfa. Owi suggests Lleucu's favourite things are put in a museum. Popi takes them to the moon and the museum is amazing. 
11:25Holi Hana Mae Rosie'r Panda Mawr yn poeni achos ei bod yn mynd i gwrdd ? rhywun enwog. Rosie the Giant Panda is nervous because she is going to meet an important person. 
11:35Teulu Ni Mae hi'n hanner tymor ac mae Halima a'i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf. It's half-term and Halima and her brothers go horse riding for the first time. 
11:45Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Lle Aeth Pawb? Daw criw o ddisgyblion Ysgol Penrallt at ei gilydd i ail greu llun hanesyddol. We relive a moment captured on camera in 1988 as a group of pupils left Penrallt School for the last time. [SL] 
12:30Gwesty Aduniad Mae Stacy wedi bod ar daith drawsrywiol ers 5 mlynedd. Heno mae ei chyfarfod cyntaf gyda ffrind sydd wedi ei chefnogi arlein. A first meeting between transgender Stacy and her online friend. 
13:30Celwydd Noeth Cyfle i ennill arian mawr drwy ddewis y celwydd ymhob rownd. Y tro hwn rhown groeso nol i'r tad a merch Wyn a Catrin. This week we welcome back father and daughter Wyn and Catrin. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le, a bydd cyfle i chi ennill gwobr wych yn ein pecyn penwythnos. Today, Clwb Clecs will be putting the world to rights. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Daw'r hen ysbrydion yn ol i demtio a bygwth Gwenda. Ai dyma ddechrau'r diwedd? The old spirits come back to tempt and threaten Gwenda's good intentions. Is this the beginning of the end? 
15:30Prydain Wyllt Rhaglen yn olrhain hanes yr aderyn hudol a elwir yn Ysbryd y Nos - Y Dylluan Wen. Lleisir y rhaglen gan Richard Rees. Programme which takes a look at the magical bird, the White Barn Owl. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Dyfnfor Mae'r teulu Nekton yn darganfod morfil prin gyda llais unigryw a rhaid iddynt achub ei fywyd.The Nektons discover a rare whale with a beautiful voice and they have to save its life. 
17:30Ysgol Jac Yn ymuno ? Jac Russell ac Ifan mae pobl ifanc o Ysgol Gellionnen ac Ysgol Login Fach, Abertawe. Joining Jac Russell and Ifan today are youngsters from Ysgol Gellionnen and Ysgol Login Fach. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Natur Gwyllt Iolo Mae Iolo'n teithio drwy goedlannau hynafol a thwyni calch Swydd Caint i draeth Dungeness. Iolo Williams travels through the ancient woodlands and downs of Kent to the coast near Dungeness. [SL] 
18:30Garejis: Dan y Bonet Mae'n Nadolig - ond garej BV Rees yn unig sy'n cael y cyfle i joio'r wyl tra bo Derwen a Gwili Jones wrthi'n gweithio'n ddyfal. It's Christmas, but BV Rees are the only ones celebrating... 
19:00New: Heno Heno, byddwn yn fyw o Westy'r Gresham yn Blackpool wrth i'r ddeuawd enwog Tony ac Aloma baratoi i adel a dod adre i Ynys M?n. Tonight, we're live from the Gresham Hotel in Blackpool. 
19:30Chwilio am Seren Junior Eurovision Dilynwn daith Manw o'r clyweliad cyntaf i'r gyfres Chwilio am Seren Junior Eurovision, i Lwyfan Arena Minsk. Tracing Junior Eurovision star Manw's journey from the first audition to Minsk. 
20:00Pobol y Cwm Mae Sandra'n gofyn Jason i ddod i gyfarfod Gamblers Anonymous. Mae Colin yn cyrraedd pen ei dennyn. Sandra tries to get him to attend a Gamblers Anonymous meeting. 
20:25New: Bwyd Epic Chris Y tro hwn, fydd Chris yn mynd ati i brofi bod cyts rhad o gig llawn mor flasus ? chig drud, mond i chi pimpio nhw i fyny! Chris proves that cheap cuts of meat are as tasty as expensive meat. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Jonathan Criw Jonathan sydd yma unwaith eto yn y bedwaredd raglen i drafod y bel hirgron a digon o bethau difyr eraill. The Jonathan crew are here once again to discuss rugby and other fun stuff. 
22:30Byw Celwydd 3 Mae bwriad Nuclear UK i gladdu gwastraff ymbelydrol yng Ngogledd Cymru yn achosi problemau i Rhiannon. Nuclear UK's intention of burying radioactive waste in North Wales causes problems... 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni plant y penwythnos/Weekend viewing for kids: Jen a Jim Pob Dim, Meic y Marchog, Holi Hana, Peppa, Amser Maith Maith yn ?l, Olobobs, Y Diwrnod Mawr, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Asra.