This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Friday, January 24 2020

06:00Twm Tisian Mae Twm yn mynd am dro yn y parc, ond mae e'n teimlo yn drist iawn am ei fod wedi colli ei het! Twm takes a walk in the park, but he's feeling sad because he's lost his hat. 
06:10Digbi Draig Mae Glenys yn penderfynu dychryn Betsi o'i Bwthyn Madarch fel ei bod hi a Teifion yn gallu byw yno yn ei lle. Glenys decides to frighten Betsi out of Mushroom Cottage so she can live there. 
06:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:40Cei Bach Mae Mari'n derbyn yr her i drefnu parti pen-blwydd i frawd a chwaer fach yng Nglan y Don. Mari is asked to arrange a birthday party for a brother and sister at Glan y Don. 
06:55New: Olobobs Mae Tib, Lalw a Bobl yn ymweld Hen Gloc y Goedwig - y peth hynaf yn y goedwig, nd mae wedi stopio... Tib, Lalloo and Bobble visit the Old Forest Clock - the oldest thing in the forest! 
07:00Timpo Mae Tm Po yn twtio'r Pocadlys ac yn profio eu peiriant bownsio, ond mae nhw'n taro ar ei gilydd drwy'r amser! Team Timpo are tidying up their HQ and testing out a bouncy new invention. 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw, Plwmp a Deryn yn poeni - mae Llew ar goll. Cyw, Plwmp and Deryn are worried - Llew has gone missing. Where did he go? Can Jen and Jim solve the mystery? 
07:25Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli a Soch Mawr yn dysgu i fod yn deigrod heddiw ac maen nhw'n cael gwersi gan Streipen y teigr bach ffyrnig. Wibli and Soch Mawr are learning how to be tigers today with a little help 
07:40Amser Maith Maith yn l Oes y Tuduriaid a chartre' prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Today's story comes from Tudor times, and the home of the Bowen family is very busy. 
08:00Y Crads Bach Yn nwfn yn nwr y llyn, mae Bleddyn y Chwilen Blymio yn llwglyd iawn - felly cadwch draw, grads bach! Deep in the lake, Bleddyn the Great Diving Beetle is hungry - watch out everyone! 
08:05Twt Mae 'na swn rhyfedd iawn yn yr harbwr heddiw - swn rhywun yn canu - neu'n ceisio canu, o leia'! There are some funny sounds at the harbour today. Someone's trying to sing! 
08:20Y Diwrnod Mawr Mae Owen wedi arfer ennill rasus ar ei cwad, ond eleni mae 'na sialens! A fydd o'n llwyddo i gael un o dri safle ar y podiwm? Owen's used to winning quad races, but fingers crossed anyway... 
08:35Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin! Meic learns that knights sometimes need a wizard's help! 
08:45Teulu Ni Mae Elliw wedi mynd i'r ysbyty ac mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref. Dylan and his brothers welcome Elliw home from hospital. 
08:55Boj Mae Boj a Mia yn cael eu gwahodd i dy Rwpa am bitsa. Boj and Mia are invited round to Rwpa's for pizza. Will they like the food she serves? 
09:05Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff try to learn a song about some zoo animals. 
09:20Octonots Mae'r Octonots yn teithio ar hyd afon beryglus er mwyn helpu llysywen ymfudol ar ei thaith anodd. The Octonauts travel up a treacherous river to help a migrating eel on a difficult journey 
09:35Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar. Bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure, with interesting sounds and pictures! 
09:45Cei Bach Mae Mari wedi bod mor brysur yn gwneud yn siwr fod Glan y Don yn barod i agor, mae hi wedi blino'n llwyr. Mari has been so busy making sure Glan y Don will open in time, she is worn out. 
10:00Twm Tisian Mae Twm Tisian yn bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd! Twm decides to eat his dinner by the lake. But it's the ducks, not Twm, who enjoy the feast. 
10:10Digbi Draig Mae Llyfr Swyn yn gwneud y camgymeriad o ddewis Cochyn fel ei disgybl newydd. Spellbook makes the mistake of taking Conyn on as her new apprentice! 
10:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:40Cei Bach Mae Buddug yn dilyn Brangwyn i drio darganfod beth yw ei gyfrinach fawr. Buddug follows Brangwyn to try to discover his big secret but she gets a word of advice from Prys Plismon. 
10:55Olobobs Mae'r Olobobs yn gwneud Oct-hosanau i helpu codi calon Bobl gyda sioe bypedau arbennig iawn.The Olobobs make Socktopuss to help cheer Bobble up with a very special puppet show. 
11:00Timpo New programme for children. Rhaglen newydd i blant. 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na swn hyfryd yn dod o'r Cywiadur heddiw. Cyw, Plwmp a Deryn sydd yno ac maen nhw'n canu'n swynol iawn. Cyw, Plwmp and Deryn are singing. Can Jen a Jim form a choir too? 
11:25Wibli Sochyn y Mochyn Dyfalwch beth sy'n digwydd pan mae Wibli'n plannu ffeuen hud? Mae coeden ffa yn tyfu'r holl ffordd i fyny i'r cymylau. A beanstalk grows all the way up to the clouds so Wibli climbs it. 
11:40Amser Maith Maith yn l Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Grandad has a story from Tudor times for Ceti today. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Arfordir Cymru: Bae Ceredigion Cyfres newydd ar drywydd yr enwau, hanesion a phobl sydd yn cyfoethogi glannau Bae Ceredigion. New series exploring the rich history and place names along the shores of Cardigan Bay. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Y Fets Mae wedi bod yn wythnos go anarferol i Dafydd wrth iddo ddelio llewpard a mwnci. It's been an unusual week for Dafydd the vet with a leopard and a monkey on his client list. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Waliau'n Siarad Aled Hughes a Sara Huws sy'n olrhain stori miliwnydd a sosialydd aeth ati i greu coleg unigryw. Tracing the story of a millionaire and socialist who created the unique Coleg Harlech. 
16:00Twm Tisian Mae yna sypreis yn disgwyl Twm Tisian yn y bennod yma - bydd Twm yn dysgu reidio beic. There's a surprise in store for Twm Tisian today as he learns how to ride a bike. 
16:10Timpo Mae gm Pel Darged Jo yn gor-redeg ac mae'r Rhwystrwyr yn cau y maes chwarae - Tmpo i achub y dydd! Jo's game of Target Ball overruns and the Blockers shut down the playing field - oh no! 
16:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:30Digbi Draig Mae pob math o bethau anghyffredin yn cael eu dwyn ar hyd a lled Pen Cyll. Unusual items are being taken from all over Applecross. Digby decides to track down the mysterious taker. 
16:45Amser Maith Maith yn l Heddiw mae Tadcu yn darllen stori am Tomi a Gwen sy'n byw adeg y Rhyfel Byd Cyntaf. Today Grandad has a story about Gwen and Tomi who live during the First World War. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Gwboi a Twm Twm Mae Mr Pyfflyd yn cymryd teganau'r plant oddi wrthynt. Yn anffodus mae e hefyd yn mynd Twm Twm! Mr Pyfflyd takes away everyone's toys in class including Twm Twm! 
17:20Chwarter Call Digonedd o hwyl a chwerthin gyda 'Modlen a Mei', hysbysebion Nadoligaidd dwl a 'Jeremy Tail'. More fun and laughter with 'Modlen a Mei', some silly Christmas adverts and 'Jeremy Tail'. 
17:35Pwy Geith y Gig Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd: bydd panel 'Pwy Geith y Gig?' yn dewis pwy fydd aelodau y band newydd! The 'Pwy Geith y Gig' panel finally choose the members of the new band - whoop! 
18:00Byd o Liw Byddwn yn ymweld a chastell Caernarfon lle baentiodd John Brett olygfa banoramig o gadarnle'r Saeson. Darren Hughes and Rowena Edwards create their own interpretations of Caernarfon Castle. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:55Sgorio: Rhydaman v Caernarfon Bydd Lee Trundle a'i dm yn gobeithio am sioc mewn gm gwpan yn erbyn Caernarfon. Lee Trundle looks to turn on the style and create a cup upset for Ammanford against Caernarfon Town. 
22:00Noson Lawen Eisteddfod 2019 O lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, Aled Hughes sy'n cyflwyno'r Noson Lawen yng nghwmni Tara Bethan & mwy. A feast of entertainment from the National Eisteddfod pavilion in Llanrwst. 
23:30Dim Byd Sbeshial Ymunwch Chuckles, Mari Lovgreen a gweddill y criw am awr o gemau a sgwrsio, yng nghwmni'r gwestai Rhys Meirion. Join Chuckles and Mari Lovgreen as they welcome Rhys Meirion to the studio. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn ceisio chwarae gm fwrdd gydag Wban ac Eryn ond mae'n sbwylio pethau drwy'r adeg. Meripwsan tries playing a board game with Eryn and Wban but he keeps spoiling it for them.