This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, August 29 2019

06:00Meripwsan Mae storm wedi taflu sbwriel dros bobman yn yr ardd. Mae Meripwsan a'i ffrinidau'n ceisio tacluso'r annibendod. A big storm has thrown rubbish all over the garden so Meripwsan tidies up. 
06:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:15Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn gwneud cacen gyda Tegan yn ei chartref ger Llandysul. Heulwen meets Tegan in her home near Llandysul and makes chocolate cake for a tea party. [SL] 
06:30Twt Mae 'na swn rhyfedd iawn yn yr harbwr heddiw - swn rhywun yn canu - neu'n ceisio canu, o leia'! There are some funny sounds at the harbour today. Someone's trying to sing! 
06:40Llan-ar-goll-en Mae'r Maer ar fin dadorchuddio bowlen grisial arbennig iawn yn neuadd y pentref pan mae'n sylwi ei bod wedi diflannu! Who took the village's very expensive crystal bowl and why? 
06:55Nico Ng Mae Nico'n mynd i Aberystwyth i gyfarfod ei frawd, Derfel, ac yn hel atgofion am y dyddiau a fu. Nico travels to Aberystwyth to meet his brother and they share memories of days gone by. 
07:05Blero'n mynd i Ocido Pam fod awyr Ocido wedi troi mor goch? Gyda chymorth Sim, Sam a Swn mae'r ffrindiau'n mynd ar daith yn y roced i gael yr ateb. Why has the sky in Ocido turned so red? The friends find out... 
07:20Bach a Mawr Mae Mawr am gyfansoddi cn er mwyn dathlu'r helogan, ac mae Bach yn ysbrydoli ei ffrind. Big wants to write a song celebrating celery and Small helps his friend with a little inspiration. 
07:35Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod tu hwnt o oer ond does dim golwg o Haul. I ble'r aeth e? It's very cold but where is Sun? 
07:45Asra Bydd plant o Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst visit Asra this week. Will the little people of Earth be able to help? 
08:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n helpu yn y caffi, gan lwyddo i golli'r lythyren 'w' oddi ar y bwrdd du! The monsters manage to lose the letter 'w' from the coffee shop's blackboard! 
08:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:20Hafod Haul Mae Gwen yr afr yn penderfynu mynd ar antur newydd, ac yn crwydro i mewn i'r ty lle mae'n creu llanast. Gwen the goat decides to go on an adventure, and wanders into the house. 
08:35Digbi Draig Mae Cochyn yn chwarae gm newydd mae wedi ei chreu ac mae Digbi'n awyddus iawn i greu gm newydd hefyd. Cochyn is playing a new game he's invented. Digbi wishes he could invent a game too. 
08:45Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:05Heulwen a Lleu Mae Lleu a'i ffrind gorau, Heulwen, yn gwylio mwncod, adar a hyd yn oed moch gwyllt i gael gweld sut mae gwahanol anifeiliaid yn bwyta. Heulwen and Lleu find out how animals eat their food. 
09:15Boj Diolch i un o syniadau Boj-a-gwych Boj mae'r pentrefwyr yn medru mwynhau ffynnon newydd unigryw. Boj comes up with an idea for a new one-of-a-kind fountain that money can't buy! 
09:25Babi Ni Mae Elis yn chwe wythnos oed erbyn hyn ac mae'r teulu yn mynd i gael tynnu lluniau gyda ffotograffydd proffesiynol. Elis is six weeks old and the family go to a photoshoot with huge bubbles! 
09:35Sion y Chef Mae Sin wedi trefnu dawns-ginio ac yn cael gwersi cha cha cha gan Mama Polenta. Sin learns the cha cha cha, but has to improvise when the town hall roof collapses. 
09:45Yn yr Ardd Mae Fflach yn cael ei ddal mewn gwe pry cop, ac mae ofn arno. Fflach gets caught in a spider's web. 
10:00Shwshaswyn Heddiw, mae gan y Capten botel ddiddorol, mae Seren yn chwarae photiau halen a phupur, ac mae Fflwff yn mwynhau powlenaid o gawl. Today, the Captain has an interesting bottle... 
10:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:20Digbi Draig Mae Digbi yn achosi i'r beic golli pob rheolaeth ac mae'r parseli'n cwympo driphlith draphlith ar hyd y lle. A bike goes out of control sending parcels flying everywhere! 
10:30Gwdihw Mae'r milfeddyg yn ymweld walabi a chawn gwrdd sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ola'r gyfres. The vet visits a wallaby & we meet some zebras, chickens and guinea pigs. Last in series. 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:55Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Two lovable little monsters learn the alphabet. 
11:05Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r helpu ei hun sy'n bwysig, nid pwy sy'n gwneud hynny. Meic realises that actually helping whoever's in trouble is more important than who's doing it! 
11:20Jen a Jim Pob Dim Mae Deryn wedi penderfynu ei bod hi eisiau bod yn ystlum yn cysgu yn y dydd ac yn chwarae yn y nos. Deryn wants to be a bat but who would keep her company in the night? 
11:35Twm Tisian Mae Twm wrth ei fodd yn chwarae 'gwisgo lan', tybed elli di ddyfalu pwy yw e heddiw? Twm loves to play 'dressing up', can you guess who he is today? 
11:45Sion y Chef Mae Penny wedi trefnu arddangosfa o luniau. Tybed beth fydd y beirniad yn ei feddwl o hunan bortreadau'r plant? Sin gives the children chopped vegetables to make pizza self-portraits! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bywyd y Fet Mae Alex yn gwneud llawdriniaeth go gymhleth ar golomen rasio sydd lwmp ar ei phen. Alex performs a delicate operation on a racing pigeon with a lump on its head. [SL] 
12:30Heno Heno, cawn gwmni cyn is-reolwr tm pl-droed Cymru, Osian Roberts. Tonight, ex-Wales football team assistant manager Osian Roberts is in the studio. 
13:30Rhannu Mae'r cwis lle da ni'n rhannu cystadleuwyr yn l, gyda un deg chwech o gystadleuwyr newydd sbon! The quiz where we divide contestants is back! Who will win 2000 and a place in the final? 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Huw Fash yn y gornel ffasiwn a byddwn ni'n parhau gyda'n cyfres yn dilyn rhai sy'n gweithio yn yr awyr agored. Today, Huw Fash is in the style corner. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Aur y Noson Lawen Cyfres newydd gydag Ifan Jones Evans yn ystyried un o raglenni eiconig S4C. Y tro hwn: y cynhwysion hanfodol sydd angen i greu Noson Lawen ddelfrydol. A new series about the Noson Lawen. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00Larfa Cyfres liwgar, hwyliog i blant wedi'i hanimeiddio. Colourful and wacky computer-animated comedy series for youngsters. 
17:05Lolipop Mae Meic y gofalwr wedi penderfynu cau'r siop snacs am fod rhywun wedi bod yn dwyn y bwyd! Meic the caretaker has noticed that someone has been stealing from the snack shop... 
17:30Bernard Mae Bernard eisiau mynd i hwylio ond does dim digon o wynt. Bernard decides to go sailing but the wind won't blow and he has to find an alternative. 
17:35Kung Fu Panda Mae ei dad yn codi cywilydd ar Po gan fynnu bod y ddau yn mynd i chwilio am fwystfil nad oes neb yn credu sy'n bodoli. Po is embarrassed when his dad takes him on a wild goose chase. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Fets Mae symptomau dau gi yn peri penbleth i Kate y fet, Scampi'r gath angen triniaeth gymhleth ar ol ffeit a Dolly'r Schnauzer angen tynnu dannedd! It's all about the dogs and a cat today! 
19:00New: Heno Heno, cawn gwmni'r cyflwynwyr Rhianna Loren a Trystan ap Owen yn y stiwdio. Tonight, presenters Rhianna Loren and Trystan ap Owen are in the studio. 
19:30Pobol y Cwm Teimla Jason yn ddibwys pan mae Sara'n derbyn blodau gan Dylan. Mae Aled yn agor ei galon i Tyler am ei drafferthion adref. Jason feels undermined when Dylan sends Sara a bouquet of flowers. 
20:00Shane Wrth i ni edrych ymlaen at Bencampwriaeth y Chwe Gwlad 2017, cyfle arall i weld portread arbennig o'r seren rygbi Shane Williams. Documentary about Welsh rugby legend, Shane Williams. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Yr Anialwch: Yr Outback Aled Samuel sy'n ymweld 'r Outback - diffeithwch lle mae'n rhaid i'r bobl addasu i ateb her eu cynefin. Aled Samuel explores how people have adapted to life in the Australian Outback. 
22:30Sioe Maggi Noggi Mewn rhaglen arbennig ar ddiwedd y gyfres, cawn weld holl anturiaethau Maggi a'i ffrindiau mynwesol Kate a Joyce. We follow the adventures of Maggi Noggi and her best friends Kate and Joyce. 
23:00Y Stiwdio Gefn Cerddoriaeth gan Kookamunga, band newydd cyffrous o Gaerdydd, y rocyrs bywiog o Gaerfyrddin, Bromas a Ryland Teifi. Music show hosted by Lisa Gwilym with Bromas, Kookamunga and Ryland Teifi. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Siwsi a Peppa'n dechrau Clwb Cyfrinachol - gan fynd ar deithiau dirgel a gwneud pethau cudd heb i neb arall wybod. Siwsi and Peppa start a Secret Club - going on secret missions.