This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Tuesday, January 21 2020

06:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n helpu yn y caffi, gan lwyddo i golli'r lythyren 'w' oddi ar y bwrdd du! The monsters manage to lose the letter 'w' from the coffee shop's blackboard! 
06:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:25Bach a Mawr Penderfynai Mawr archwilio y ln tu allan i'w ty. Mae Bach yn dod 'i wely gydag o am gysur! Big decides to explore the road outside their house. Small brings along the bed for comfort. 
06:35Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n clywed aderyn bach yn canu y tu allan i'w 'stafell, ond tydi o ddim yn deall be' mae'r aderyn yn ei ddweud. Blero hears a chirping bird but he can't understand what he's saying. 
06:45Dwylo'r Enfys Bachgen o ardal Aberystwyth ydy Gruffydd, ac mae o wrth ei fodd yn helpu. Gruff lives near Aberystwyth and he loves helping. Today he visits the Fire Officers in the Fire Station. [SL] 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod ffrindiau'n bwysicach na bod yn enwog! Meic learns that caring about your friends is far more important than caring about fame! 
07:20Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
07:35New: Deian a Loli Tasa Deiana Loli'n oedolion mi fasa nhw'n gallu gwneud beth bynnag mae nhw eisiau - Fedr Merfyn y Dewin wireddu eu breuddwydion? Can Merfyn the Wizard help the twins fulfil their wish? 
07:50New: Sion y Chef Mae tuk tuk Magi'n rasio'n ddi-yrrwr drwy'r pentre', a Sin yn ceisio ei ddal a diogelu'r bresych. Sin tries to stop a run-away tuk tuk and save the cabbages he needs for tonight's menu. 
08:00Peppa Mae pawb yn chwarae wrth y llyn gyda'i cychod bach. Mae gan bawb gwch heblaw am Beca Bwni. Everyone is playing by the lake with their little boats. Everyone has a boat except Beca Bunny. 
08:05Hafod Haul Mae gan Hilda'r hwyaden broblem achos mae'r hwyaid bach yn gwrthod nofio yn y llyn. Hilda the duck has a problem because her ducklings refuse to swim in the lake. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r forwyn yn cael diwrnod o wyliau, felly mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu gwneud y gwaith. When the maid has a day off, the Little Princess decides to look after things for her. 
08:30Meripwsan Mae Meripwsan eisiau gwybod sut i chwibanu fel ei fod o'n gallu dynwared trydar Eryn. Meripwsan wants to know how to whistle so he can copy Eryn's tweeting. 
08:35Gwdihw Heddiw bydd Megan yn cwrdd chwningen Anest ac yn casglu ml gan wenyn Ysgol San Sir.Today we'll meet Anest's rabbit and Megan will be collecting the honey from the bees at Ysgol San Sir. 
08:50Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno and get back home before the storm finally breaks. 
09:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn darganfod ble mae mwydod yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out where worms live in this week's episode. 
09:20Cymylaubychain Ydy Ffwffa am droi ei chefn ar ei ffrindiau a mynd i deithio'r byd fel y cymylau mawr? Will Ffwffa leave her friends and travel the world like the big clouds? 
09:30Patrl Pawennau Mae'n rhaid i'r Pawenlu gasglu ffrwythau Bini i gyd cyn i'r eira gyrraedd. Ond sut y gall Cwrsyn helpu? The PAW Patrol must pick all of Farmer Bini's fruit before an early snowstorm comes! 
09:45Llan-ar-goll-en Mae pawb ym mhentref Llan-ar-goll-en wrthi'n paratoi ar gyfer parti Mr-ladron! The Llan-ar-goll-en folk are preparing for a pirate-themed tea party! But the cake has disappeared! 
10:00Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Two lovable little monsters learn the alphabet. 
10:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:25Bach a Mawr Mae Mawr am gyfansoddi cn er mwyn dathlu'r helogan, ac mae Bach yn ysbrydoli ei ffrind. Big wants to write a song celebrating celery and Small helps his friend with a little inspiration. 
10:35Blero yn Mynd i Ocido Mae Sam a Sim wedi dyfeisio Peiriant Amser sy'n mynd Blero a'i ffrindiau ar bob math o anturiaethau. The monster plays with Sim and Sam's new discovery - a time machine. 
10:45Dwylo'r Enfys Cyfres newydd o'r rhaglen sy'n dysguMakaton i blant bach. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd Jayden. New series of the programme which teaches Makaton to children. Today Heulwen meets Jayden. [SL] 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Meic y Marchog Mae Meic yn credu y byddai tarian anferth yn llawer gwell na'i hen darian fach - ond ydy hyn yn wir? Meic decides a great big shield will be much better than his old one. But is he right? 
11:20Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
11:35Deian a Loli Cyfres newydd am yr efeilliaid drwg, hudol. Mae'r efeilliaid yn dysgu nad ydi bywyd yn braf a chytun yn y cloc tywydd. The twins realise that life isn't very peaceful in the weather clock. 
11:50Sion y Chef Mae Sin a'i ffrindiau'n ceisio eu gorau glas i guddio buwch rhag Magi. Sin and his friends try their best to hide a surprise cow for Maggie. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ar y Bysus Trip i Wexford; taith i brynu bysus a siwrnai ar y Cardi Bach. A trip to Wexford; an outing to buy four buses and a scenic trip along the coastline on the Cardi Bach. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Gwesty Aduniad Trigolion pentref Carmel sy'n cyfarfod teulu peilot ifanc a gollodd ei fywyd ym 1965 mewn damwain awyren tra'n ceisio osgoi'r pentref. Paying tribute to the family of a young pilot who died. 
16:00Peppa Mae Peppa a George yn chwarae efo swigod. Mae Dadi Mochyn yn dangos iddynt sut i wneud swigod mawr efo hen raced denis. Peppa and George play with bubbles. 
16:05Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
16:15Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
16:30Sion y Chef Mae hyder Sin yn suddo pan mae Myrddin - chef sy'n arbenigo mewn ryseitiau mango - yn cyrraedd y pentref. Myrddin arrives with his Marvellous Mango Roadshow! 
16:45Deian a Loli Ma hi'n ddydd Sadwrn, ac mae pawb yn edrych ymlaen i fynd i Lyn Padarn yn Brwt y Car. Ond mae pethau'n mynd o'i le... A new series about the mischievous twins who have secret super powers. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Boom! Byddwn ni'n llosgi losin i weld beth sy'n digwydd, yn creu braich robotig ac yn trio mesur cyflymder jet! We'll be burning sweets to see what happens & trying to measure the speed of a jet! 
17:15Bernard Mae Bernard yn awyddus i ymlacio yn y dwr ond mae angen iddo ddysgu nofio a bod yn ddiogel. Bernard wants to relax in the pool but Lloyd has other plans. He wants to teach Bernard how swim. 
17:20New: #Fi Dilynwn Emily, 14, yn ystod ei dyddie ola'n byw yn Abertawe, cyn iddi hi a'i theulu symud i Gibraltar. We follow Emily, 14, as she's about to start a new life with her family in Gibraltar. 
17:25Cath-Od Mae'n ddiwrnod weddol dawel nes bod Macs a Crinc yn disgyn i mewn i'r bin sbwriel ac yn mynd yn sownd wrth ei gilydd. New animation series. Macs and Crinc fall into a rubbish bin. 
17:40New: Un Cwestiwn Y rhaglen sy'n troi'r fformat cwis ar ei ben. Y cwestiwn cyntaf yw'r un tyngedfennol, ac ateb hwnnw'n gywir sy'n ennill y wobr fawr. A challenging quiz show hosted by Iwan Griffiths. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Hwyl: Yr Alban Yn Ross of Mull mae John a Dilwyn yn gweld olion pentrefi a gafodd eu gwagio ddwy ganrif yn l i wneud lle i fwy o ddefaid. Dilwyn and John visit Ross of Mull and the magical Isle of Iona. 
18:30Rownd a Rownd Aiff Dylan i banic pan sylweddola bod Fflur yn sal, a caiff y cyfle i wynebu her newydd fel tad wrth i Llew ddod i aros dros nos. Dylan becomes panicked when he realises that Fflur is ill. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Gyda DJ yn dynn am eu sodlau, rhaid i Mark a Colin guddio'r coed tn ar frys. Penderfyna Ffion wisgo'r fodrwy ddyweddo i noson lansio Gampfa Rhys. Mark and Colin rush to hide the firewood. 
20:00New: Am Dro! Y tro hwn, mae'r pedwar cystadleuydd yn mynd ni i Lansteffan, Llanberis, Penllyn a Chaerffili. This time we go walking in Llansteffan, Llanberis, Llyn Peninsula and Caerphilly. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Mae dros 6 miliwn o bobl yn dioddef o meigryn ym Mhrydain. Edrychwn ar gwynion fod diffyg triniaeth ar gael gan ein gwasanaethau iechyd. Investigating the lack of treatment for migraines. 
22:00Walter Presents: Cysgod Euogrwydd Mae Waller yn darganfod bod ei hanner brawd ifancach mewn carchar yn Brasil am smyglo cyffuriau, ac yn addo helpu. Waller is compelled to help when hearing that his half brother is in jail. 
23:00Y Ditectif Mali Harries sy'n bwrw golwg ar achos llofruddiaeth Jane Simm ac yn datgelu sut y daliodd y ditectifs ei llofrudd. How detectives caught the killer of Jane Simm who was murdered in the '90s. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Mae'r traeth yn llawn o ryfeddodau lliwgar. Mae Fflwff a'i fryd ar gysgodwr gwynt, a'r Capten a Seren a'u llygaid ar gylch rwber a pharasol. The beach is full of lovely colourful things!