This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Sunday, April 12 2020

06:00Bing Mae Bing a Swla'n perfformio sioe bypedau i Fflop, Ama a Pando pan mae Coco yn torri ar draws y stori ac ymuno. Bing & Sula are doing a puppet show for Flop, Amma, Charlie & Pando. 
06:10Sam Tn Mae pethau'n mynd o'i le pan fo'r merched yn mwynhau noson yng nghwmni ei gilydd ac mae Mandy yn gwarchod Lili. Things go wrong when the girls enjoy an evening together. 
06:20Guto Gwningen Er nad oedd o am i Fflopsi a Mopsi fynd efo fo ar un o'i anturiaethau, mae Guto'n darganfod bod yr efeilliaid yn gallu bod yn gwmni difyr iawn. Guto finds out his twin sisters can be fun! 
06:35Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ffenest danddwr i Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu byd o dan y dwr. Twm and Lisa make an underwater window for Twm. 
06:55Gwdihw Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! Today, we find out how to prepare a sheep ready for a local show and go diving with sharks! 
07:10Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
07:20Twt Mae HP a Twt yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i weld pwy yw cwch cyflyma'r harbwr. HP and Twt compete to see who the fastest boat in the harbour is, but HP goes a bit too fast. Oh dear! 
07:30Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol y Gelli wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol y Gelli. 
07:45Digbi Draig Mae Glenys Gas yn syrthio i mewn i drap roedd hi'n ei wneud ar gyfer Digbi. Glenys Gas falls into a tricksy-trap she was making for Digbi and can't climb out. 
07:55Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
08:10Boj Mae Tada yn mynd Boj, Carwyn a Mia am noswaith o wylio'r sr. Oes modd iddynt ddal un? Tada takes Boj, Carwyn and Mia for an evening of stargazing. Can they 'fish' for stars? 
08:20Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is the sense of smell. 
08:35Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido wedi gwirioni ar y persawr newydd a grwyd gan Maer Oci. Ond beth sydd wedi cynhyrfu'r gwenyn? Maer Oci creates a perfume that everyone adores but why are the bees upset? 
08:50New: Penblwyddi Standby This is S4C 
08:55New: Pen-Blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Y Siambr Kerry, Amy a Martin o'r Crown Aberffraw sy'n brwydro yn erbyn Nancy, Mark ac Amy o Ysbyty Gwynedd. Staff from The Crown pub Aberffraw are up against Ysbyty Gwynedd care workers and nurses. 
10:00Y Brenin Arthur Jon Gower sy'n olrhain hanes y brenin chwedlonol, arwr hynafol o Gymru sy'n enwog drwy'r byd. Jon Gower traces the history of the King Arthur, a Welsh hero who is famous all over the world. 
10:30Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn nodwn Sul y Blodau, gan ymuno chynulleidfa Capel Penybont yn Llandysul dan arweiniad y cerddor Rhiannon Lewis. We celebrate Palm Sunday, with a performance by Llanpumsaint Choir. 
11:00Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol Ry' ni'n falch o fod yn gwmni i chi ar foreau Sul yn ystod yr wythnosau nesa, wrth gyflwyno myfyrdod, gweddi a chn. New Sunday morning service - this time with the Reverend Denzil John. 
11:30Ar y Dibyn Bydd gofyn i'r wyth sydd ar l roi eu ffydd yn llwyr yn nwylo Lowri a Dilwyn mewn sialens frawychus. The remaining eight adventurers take part in a terrifying trust test challenge. 
12:00Dan Do Cyfres am dai gydag Aled Samuel a Mandy Watkins. Yn y rhaglen hon, byddwn yn edrych ar fythynnod. A series about Welsh homes - in this programme, we'll be featuring cottages. 
12:30Y Sioe Fwyd Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food. 
13:00Dudley Cyfle arall i weld Dudley'n coginio yn Rhydaman. Pwdin Mefus, Bara Cartref, Pasta, ac Eog gyda Gwin Gwyn sydd ar y fwydlen. Another chance to enjoy Dudley's trip to Ammanford. 
13:30Dudley Food from the four corners of the world is the theme of this programme, as Dudley Newbery rustles up a Paella in the greenhouse at the National Botanical Gardens in Carmarthenshire. 
14:00Cwpwrdd Dillad Mewn rhaglen o 2005, fe fydd Nia Parry yn twrio trwy gypyrddau Prys Jones, Lea Jones ac Angharad Mair. Nia Parry rummages through the wardrobes of Prys Jones, Lea Jones and Angharad Mair. 
14:30Cwpwrdd Dillad Dillad diddorol yng nghwmni Seimon Pugh-Jones, Meriel Sturdy ac Elin Davies. Seimon Pugh-Jones, Elin Davies and Meriel Sturdy show off their interesting collections of clothes. 
15:00Yr Anialwch: Ffion Dafis: Y Gobi Ymunwch Ffion Dafis wrth iddi deithio i anialwch mwyaf Asia i gyfarfod trigolion gynhenid y Gobi. Ffion Dafis travels to Asia's largest desert and meets the inhabitants of the Gobi. 
16:00Cymru Wyllt Mae'n hydref: tymor y newid. Mae 'na frwydrau i'w hennill - i gael partner ac i fridio. Ond mae amser yn brin a'r gaeaf yn dod. We've arrived at autumn in this episode: the season of change. 
16:55Ffermio Y tro hwn: effaith y Coronafeirws ar dwristiaeth cefn gwlad yng Nghymru; sut mae ffermwyr y byd yn ymdopi; a chyfle i ffermwyr strwythuro cynllun newydd. Weekly countryside & farming news. 
17:253 Lle: Dafydd Iwan Dafydd Iwan sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi chwarae rhan bwysig yn ei fywyd. Another chance to see Dafydd Iwan choose his three places of personal significance. 
17:50New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
18:05New: Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:00New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Dewch i gyd-ganu a gwrando ar rai o hoff emynau Gwyl y Pasg. Perfformiadau gan Aled Myrddin, Cr CF1 a Chr Caerdydd. Come celebrate some of the favourite hymns of the Easter Festival. 
20:00New: Priodas Pum Mil Mae Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw priodasol i griw o deulu a ffrindiau Manon a Marc o Gonwy. Help for those organising a wedding for Manon and Marc from Conwy. 
21:00New: DRYCH: Bois y Rhondda Rhaglen ddogfen arbennig yn dilyn hynt a helynt criw o fechgyn Cwm Rhondda wrth iddynt droi'n 18. Documentary following a close-knit group of boys from the Rhondda Valley as they turn 18. 
22:00FFIT Cymru Mewn cyfnod ansicr i bawb, bydd cyfres newydd FFIT Cymru yma i chi, gyda chyngor ffitrwydd, bwyd, a iechyd meddwl. In times of uncertainty for all, the new FFIT Cymru series is here for you. 
23:00Ysgol Ni: Maesincla Mae'n dymor yr haf, ac yn ogystal 'r mabolgampau a'r Eisteddfod ysgol, mae'r Prom yn cael ei chynnal i ffarwelio efo blwyddyn 6. It's summer, and we say goodbye to year 6 at the Prom. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Bing Mae Bing a Swla'n adeiladu twr cerrig pan mae Swla'n dod o hyd i amonit. Bing & Sula are building a stone tower when Sula finds an ammonite.