This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Thursday, December 12 2019

06:00Ty Ml Mae Morgan a Sionyn a Mali a Dani yn ffeirio pethau ond weithiau mae'n well cadw'r hyn sydd ganddoch. Morgan and friends decide to swap things but sometimes it's better to keep what you have 
06:10Hafod Haul Mae'r brain wedi bod yn bwyta bwyd yr ieir, tybed a fydd gan Heti syniad sut i'w hel nhw oddi yno? The crows have been eating the hens' food. Will Heti have an idea to keep them away? 
06:25Sam Tn Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Ond mae Norman yn peryglu bywydau pawb. The youngsters get into trouble while working on their construction badges. 
06:35Twm Tisian Mae Twm wedi paratoi i fynd am bicnic heddiw ond yn anffodus mae hi'n bwrw glaw. Twm has prepared a lovely picnic today, but unfortunately it's raining. 
06:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Guto Gwningen Ar l i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tn, maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. The bunnies find out that three predators are after their firewood. 
07:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song. 
07:35Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn flin ei bod yn gorfod rhoi ei theganau i gadw tra ei bod yng nghanol chwarae. The Little Princess is fed up with having to put her toys away after she's finished. 
07:45New: Sion y Chef Pan mae Magi'n cynhaeafu kohlrabi, mae Jay a Mario'n siwr bod aliwn wedi dod i Bentre Braf. Jay and Mario are convinced that aliens have come to Pentre Braf! 
08:00Abadas Mae Seren ac Ela wrthi'n dilyn cyfres o gliwiau er mwyn dod o hyd i Hari. Seren and Ela are looking for clues in the garden to find Hari. But will they find him in time for the word game? 
08:10Oli Wyn Heddiw, mae'r criw trenau am ddangos i ni sut maen nhw'n paratoi trn ar gyfer siwrnai arall. Today, the train crew show us how they prepare the train for its next trip. 
08:20Syrcas Deithiol Dewi Wrth gyfuno syniadau pawb am eitemau newydd mae Dewi'n creu sioe a hanner. Dewi tries to combine everyone's ideas for new items in the show! 
08:30Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
08:40Tili a'i ffrindiau Mae Fflur yn cael benthyg breichled ddisglair, ddisglair gan Tili ond wrth ymarfer yn frwdfrydig mae hi'n ei cholli! Tili lends Fflur her precious, sparkly bangle, but Fflur loses it! 
08:55Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
09:05Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli, Soch Mawr a Gwich Bach yn cymysgu dwr a baw i greu cacennau mwd perffaith. Wibli, Soch Mawr and Gwich Bach mix mud and water to make perfect mud pies. 
09:20Meripwsan Mae Meripwsan yn mynd i gerdded ond mae'n colli'r map a'r cwmpawd. Meripwsan is going for a walk but loses the map and compass. Luckily he finds some colourful footprints and follows them. 
09:25Blero yn Mynd i Ocido Pam mae boliau Blero a Talfryn yn gwneud synau digri'?Mae'r ateb bob tro draw yn Ocido! Why do Blero and Talfryn's tummies make funny rumbling noises? Off they go to Ocido to find out! 
09:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ffenest danddwr i Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu byd o dan y dwr. Twm and Lisa make an underwater window for Twm. 
10:00Ty Ml Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i roi archwiliad meddygol i'r plant, ond pwy fydd y cyntaf tybed? Dr Chwilen is coming to school today to give the children a medical examination. 
10:10Hafod Haul Pan fydd Cled yn clochdar mae pawb yn gwybod ei bod yn amser codi. Ond mae Heti'n derbyn cloc larwm yn y post. Heti receives an alarm clock in the post. What about Cled the cockerel? 
10:25Sam Tn Mae Jo a Meic yn gystadleuol iawn ac yn mynnu cymryd rhan yng Nghwpan Pontypandy. O diar! Meic and Jo are very competitive and decide to compete in the Pontypandy Cup. Oh dear! 
10:35Twm Tisian Mae Twm yn rhewi heddiw, dyw e ddim yn gallu cynhesu o gwbl! Twm is really cold today, he just can't get warm! 
10:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Guto Gwningen Er nad oedd o am i Fflopsi a Mopsi fynd efo fo ar un o'i anturiaethau, mae Guto'n darganfod bod yr efeilliaid yn gallu bod yn gwmni difyr iawn. Guto finds out his twin sisters can be fun! 
11:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn 'Trychfilod'. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
11:35Y Dywysoges Fach Dyw'r Dywysoges Fach ddim yn hoff iawn o salad yn enwedig tomatos. The Little Princess doesn't like salad especially tomatoes. 
11:45Sion y Chef Gyda chymorth Elis, mae Sin a Sam yn mynd i hela am dryffl. With Elis' help, Sin and Sam go truffle hunting. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Her Yr Hinsawdd Califfornia, lle mae blynyddoedd o sychder yn cael effaith ddinistriol ar yr amgylchedd. Prof Siwan Davies travels to California where years of drought are having adverse effects on life. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Gerddi Cymru Heddiw bydd Aled Samuel yn ymweld gardd Veddw yn Sir Fynwy a gerddi Neuadd Bodysgallen ar gyrion Llandudno. Visiting Veddw garden in Monmouthshire and Bodysgallen Hall near Llandudno. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Fferm Ffactor Selebs Y tro hwn, Elin Fflur, Dilwyn Morgan, Huw Fash a'r Welsh Whisperer sy'n brwydro am deitl Fferm Ffactor a gwobr ariannol i elusen o'u dewis. Two teams compete in farming based challenges. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Stiw Mae Stiw ac Elsi'n ceisio dod o hyd i ben draw'r enfys. Stiw and Elsi try to find the end of the rainbow, and discover an original treasure when they attempt to find a pot of gold. 
16:20Straeon Ty Pen Daniel Glyn sydd yn adrodd stori am Sali a'i sanau coll. Daniel Glyn tales the tale of Sali and her discovery of who or what is behind her stolen socks. 
16:30Sion y Chef Mae Heledd angen gwneud cyflwyniad eisteddfod ac yn nerfus iawn. Diolch i Sin, mae ei chyflwyniad yn llwyddiant. Sin helps Heledd conquer her fear of speaking in public. 
16:45Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Plwmp wants to go for a paddle in the garden pond but it has dried up! 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Arthur a Chriw y Ford Gron Mae Arthur yn prynu hen siwt arfwisg ail-law oddi wrth ffair Camelot ond mae wedi ei berchnogi gan rym goruwchnaturiol sgweiar ifanc! Arthur gets into trouble with a second-hand armour suit! 
17:15Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae'r cwnstabl Dewi Evans a'r Ditectifs Gwyllt yn cael eu galw i fferm sy'n cynhyrchu ml gan fod rhai o'r gwenyn wedi cael eu dwyn. The detectives go on the trail of some missing bees. 
17:20New: Lolipop Cyfres ddrama gomedi. Mae'n ddiwrnod mabolgampau'r ysgol ac mae Meic a Catz yn mynd ben yn erbyn ei gilydd yn ras y rhieni a'r athrawon. Pwy fydd yn fuddugol? Comedy drama series for kids. 
17:45Rygbi Pawb Uchafbwyntiau o gm Coleg y Cymoedd yn erbyn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, a chanlyniadau gemau arall. Highlights of the match between Coleg y Cymoedd and Whitchurch High School. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ar Werth Hanes Bryn Fn yn gwerthu ei dy, a chastell mawreddog ger Ruthin yn mynd ar werth. Bryn Fn tries to sell his home, and a breathtaking castle near Ruthin goes up for sale for 2.75 million. 
18:30Rownd a Rownd Mae Sophie yn dal i amau cymhellion Fflur yn fawr ac yn benderfynol ei bod ar l Dylan am ei arian. Sophie still doubts Flur's motives greatly and is sure she's after Dylan for his money. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Yng nghanol trefniadau penblwydd Garry, mae Iolo'n derbyn neges destun gan Aled sydd yn chwalu ei fyd. Mae Kelly yn diflannu. Iolo receives a text that changes everything. Kelly disappears. 
20:00New: Ty Am Ddim Cyfres newydd sy'n rhoi ty am ddim i ddau berson i'w adnewyddu am 6 mis. New series that gives two people a free house to renovate - any profit they make, they get to keep! 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Bwyd Epic Chris Yn y bennod arbennig hon mae Chris yn teithio i Lundain i ymuno 'r cogydd talentog o Gymru, Tomos Parry, ac yn mynd ar daith o fwytai gorau'r ddinas. This time, Chris heads to London! 
21:55New: Etholiad 2019 Ar l i'r blychau pleidleisio gau, ymunwch Dewi Llwyd, Vaughan Roderick, a Betsan Powys am wasanaeth canlyniadau cynhwysfawr. After the ballot boxes have closed, join us for the results. 
02:00New: Etholiad 2019 Ar l i'r blychau pleidleisio gau, ymunwch Dewi Llwyd, Vaughan Roderick, a Betsan Powys am wasanaeth canlyniadau cynhwysfawr. After the ballot boxes have closed, join us for the results. 
06:00Peppa Mae pawb yn edrych ymlaen at drip i lan y mr i adeiladu cestyll tywod. Ond mae gormod o eira ar y traeth! There's snow on the beach when Peppa and family try to build sandcastles!