This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Tuesday, July 23 2019

06:00Shwshaswyn Heddiw yn Shwshaswyn, mae Capten yn creu toes, Fflwff yn edrych ar flawd a Seren yn pobi torth. Today, the Captain is making dough, Fflwff is playing with flour and Seren is baking bread. 
06:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:20Digbi Draig Does neb eisiau helpu Cochyn i ddod o hyd i'w farcud yn y gors oherwydd y Bwystfil Mwd! No-one wants to help Digi get his kite out of the swamp because of the Mud Monster! 
06:30Gwdihw Byddwn yn cwrdd neidr Cian ac yn gweld aderyn ysglyfaethus wrth ei waith yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd. We meet Cian's snake and see an extraordinary bird of prey at work. 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:55Sblij a Sbloj Heddiw mae'r ddau ddireidus yn helpu'n y salon harddwch, gan lwyddo i golli'r lythyren 'g' oddi ar yr arwydd! During today's programme, Sblij and Sbloj somehow manage to lose the letter g! 
07:05Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau. Meic has to learn that everything is easier when you accept a little help from your friends. 
07:20Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na fochyn bach ar goll ar y traeth ond yn anffodus, dydy e ddim yn cofio lle mae'n byw. There's a little pig lost on the beach but unfortunately, he can't remember where he lives! 
07:35Twm Tisian Mae Twm yn gorfod glanhau ond mae'n anodd canolbwyntio ar lanhau pan mae 'na gymaint o bethau diddorol o gwmpas y ty. Twm has to do the cleaning today but is finding it hard to concentrate. 
07:45Sion y Chef Mae brecwast arbennig ar fwydlen y bwyty heddiw, ond yn anffodus, mae ieir Magi wedi diflannu a hebddyn nhw does dim wyau. Sin is trying a new breakfast menu today, but there are no eggs! 
08:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn dilyn taith natur yn y wlad, gan ddarganfod olion troed adar bach a morgrug. Peppa and her family are on a nature trail out in the country. 
08:05Hafod Haul Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Jaff decides to be an artist for the day and paints a picture of the farm. 
08:20Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli'n creu mynydd o glustogau ac yn cyrraedd byd o eira mawr lle mae Ieti cyfeillgar yn byw cyn syrthio i drwmgwsg. A tired Wibli meets a friendly Yeti before he falls asleep. 
08:35Babi Ni Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Lleucu and Macsen go to stay with their grandparents while their parents are in hospital. 
08:45Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Y Groeslon wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i 4 allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Y Groeslon. 
09:00New: Y Sioe 2019 Nia Roberts, Ifan Jones Evans, Heledd Cynwal, David Oliver, Meinir Howells ac Aeron Pughe sy'n cyflwyno ar ail ddiwrnod Sioe Frenhinol Cymru 2019. The second day of the Royal Welsh Show. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05New: Y Sioe 2019 Nia Roberts, Ifan Jones Evans, Heledd Cynwal a David Oliver, Meinir Howells, ac Aeron Pughe sy'n cyflwyno o Sioe Frenhinol Cymru 2019. More from the Royal Welsh Show 2019. EC available. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Y Sioe 2019 Ymunwch ni ar gyfer mwy o gystadlu gan gynnwys y tm o 5 i'r gwartheg bff. Join us for more competitions including the beef cattle team of 5 class. 
17:15New: Larfa Pwy sy'n gwneud ffrind bach newydd y tro hwn? Who's made a new friend this time then? 
17:20Bernard Mae Bernard yn mynychu ei ddosbarth jiwdo cyntaf. Bernard attends his first Judo class along with Zack who is an expert in the sport. Bernard thinks he can beat Zack easily. 
17:25New: Arthur a Chriw y Ford Gron Mae creadur dirgel yn ymosod ar dda byw lleol ac mae Ulfin a'i ddynion yn cael eu hanfon mewn i ddatrys y broblem. There's a strange creature attacking local livestock: Ulfin to the rescue! 
17:35Y Barf Mae Arch-Elin wedi dwyn gallu pawb i odli! A fydd Y Barf a'i ffrindiau ffyddlon yn gallu twyllo Arch-Elin ac achub dyfodol Barddoniaeth Cymru? Arch-Elin has stolen people's ability to rhyme! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle Sut y bydd Ioan yn ymdopi bod yn rhan o dm darlledu S4C o Sioe Llanelwedd '14? Ioan faces a new challenge. How will he get on as he joins S4C's team of presenters at the Royal Welsh Show? 
18:30Bois y Pizza Mae Bois y Pizza ar fin cyrraedd gwinllannoedd Bordeaux cyn gweini pizzas i griw'r clwb rygbi yn nhref Agen. The Pizza Boys reach the vineyards of Bordeaux and feed some rugby players! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae blinder Britt yn gwneud i Colin gwestiynu os yw hi wir yn gwella. Ni all DJ ymdopi gydag agwedd Sioned bellach. Britt's tiredness makes Colin question whether she is getting any better. 
20:00New: Y Sioe 2019 Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n cyflwyno uchafbwyntiau ail ddiwrnod y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Highlights of the second day at the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
22:00Seiclo: Tour de France: Cymal 16 Yn dilyn ail ddiwrnod gorffwys y daith, y gwibwyr fydd heddiw yn cael cyfle i frwydro am fuddugoliaeth yn Nmes. Following on from the second rest day, the sprinters want to win in Nmes. 
22:30Y Ditectif Mae Mali Harries yn dilyn l troed ditectifs ddoe a heddiw ac yn dysgu am rai o achosion troseddol mwyaf arswydus Cymru. Mali Harries learns about the work of Wales' real-life detectives. 
23:00Y Sioe 2019 Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n cyflwyno uchafbwyntiau ail ddiwrnod y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Highlights of the second day at the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing yn genfigennus pan mae Swla yn talu mwy o sylw i Pando wrth chwarae gyda'u teganau. Bing gets jealous when Swla pays more attention to Pando on a playdate.