This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Friday, August 14 2020

06:00Peppa Mae'n Ddiwrnod Talent yn Ysgol Feithrin Peppa. Mae Musus Hirgorn am i bawb yn y dosbarth ddangos eu talent arbennig. It's Talent Day at school and everyone must show off their special skill. 
06:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwln yn cael ei greu. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how wool is made! 
06:20Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi'n helpu Carlo i ddringo'n uchel. Dewi realises how Carlo can conquer his fear of heights. 
06:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf. Join Dona Direidi and Ned Nodyn as they challenge kids from Ysgol Pencae Llandaff to learn a song. 
06:45Sam Tn Ar ddiwrnod allan, mae Steele a Tadcu yn cystadlu 'i gilydd. Cwch, dwr, problemau - a fydd angen help Sam Tn? Steele and Grandad compete in boats on the water. Will they need Sam's help? 
07:00Olobobs Mae Palu Soch yn helpu Dino ddod o hyd i gartref i'r holl 'stwff' sy'n creu llanast yn ei ogof. Diggy Piggy helps Deeno to find a home for all the 'stuff' he has filling up his den. 
07:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n dod o hyd i hosan lychlyd o dan ei wely ac yn mynd i Ocido i ddarganfod pam ei bod yn dod dagrau i'w lygaid. Blero finds a dusty sock and wonders why it makes him tearful. 
07:25Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny! Meic learns that being brave is about facing your fears - whatever they are! 
07:40Sigldigwt Ysgol Pwll Coch sy'n help yng Ngwesty Sigldigwt heddiw a byddwn yn cwrdd ag Annie a Megan sy'n berchen ceffylau. We meet Annie and Megan who both own horses. 
08:00Pentre Bach Nid yw Jac Do'n deall beth yn union yw ystyr cyfrinach. Jac Do doesn't really understand the meaning of a secret and he tells everyone that Jac and Jini are expecting a baby. 
08:15Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn arwain pawb wrth iddynt chwilio am amser gwely coll Tarw. Lili leads a hunt all over Ynys Broc Mr for Tarw's missing bedtime. 
08:20Dwylo'r Enfys Mae Heulwen mewn lle arbennig iawn heddiw - maes hyfforddi Clwb Rygbi Gleision Caerdydd. Heulwen is at the Cardiff Blues' Training Ground today with Morgan and some stars! [SL] 
08:35Stiw Mae Pwyll yn cael bai ar gam ac yn gwrthod siarad efo Stiw nes ei fod o'n ymddiheuro. Pwyll is wrongly blamed for breaking Stiw's model aeroplane, and refuses to talk to Stiw. 
08:45Babi Ni Mae Lleucu yn mynd allan am ginio dydd Sul efo'i theulu cyn paentio coeden deulu yn yr ardd. Lleucu goes for Sunday lunch with her family before painting a family tree in the garden. 
08:55Cymylaubychain Mae Baba Pinc wedi blino'n ln. Mae ganddi gymaint i'w wneud. A fydd yn llwyddo i gyflawni popeth? Will Baba Pinc be able to get everything done on this very busy day? 
09:05Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r orsaf dn gan lwyddo i golli'r llythyren 'l' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit the local fire station and manage to lose the letter 'l'! 
09:15Y Diwrnod Mawr Mae Eben yn hoffi syrffio ac mae'n mentro ymhellach na'i draeth lleol i chwilio am y tonnau mawr. Eben loves the sea and has had surfing lessons. Where will he go in search of big waves? 
09:30Guto Gwningen Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub. Benja gets lost in a network of underground tunnels. 
09:40Deian a Loli a Grwndi Wirion Does dim sn am Grwndi, cath Nain Botwnnog, ac mae pawb yn dechrau poeni. There's no sign of Grwndi, Nain Botwnnog's cat, and everyone is starting to worry. 
10:00Peppa Mae trigolion tref Peppa yn llawn cyffro i gyfarfod Mr Pytaten wrth iddo ddod i agor canolfan hamdden newydd. The residents of Peppa's town are excited to meet Mr Pytaten. 
10:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Mae Heulwen yn sl ac mae Dewi yn ceisio cadw pawb arall yn y syrcas yn dawel er mwyn iddi hi gael gorffwys. Heulwen has flu and Dewi tries his best to keep everyone else quiet. 
10:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon. Dona Direidi and Ned Nodyn set a song challenge to kids at Ysgol Pont y Brenin Gorseinon. 
10:45Sam Tn Mae Moose yn agor Gwlad Hud a Lledrith y Gaeaf ar Fynydd Pontypandy. Ond mae pethau'n mynd o'i le pan aiff y plant i sglefrio ar yr i. Disaster strikes when the children go ice skating. 
10:55Olobobs Mae Sgodyn Mawr yn sownd mewn coeden felly mae'n rhaid adeiladu'r llithren fwyaf, gyflymaf a gorau erioed! With Sgodyn Mawr stuck up a tree there's nothing for it but to create a huge slide! 
11:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
11:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero wedi colli ei ffrindiau bach y lindys ac mae'r llwyn yn yr ardd lle y gwelodd nhw ddiwethaf bellach wedi ei orchuddio phili palod hardd. Blero can't find his caterpillar friends. 
11:25Meic y Marchog Mae Meic am ddewis anifail i roi llun ohono ar ei darian. Fydd y Twrch Trwyth ara' deg a lletchwith mae'n ei hela ddim yn addas! Meic has problems deciding which animal to put on his shield. 
11:40Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Ymunwch gyda Tref y ci, Elin a Berian wrth iddynt edrych ar l pob math o anifeiliaid gyda help eu ffrindiau ifanc. Gwesty Sigldigwt is open! Come join us! 
12:00Ysgol Ddawns Anti Karen Daw'r flwyddyn a'r ail gyfres i ben mewn mr o ddagrau i Anti Karen a nifer o'i dawnswyr. The year and the second series end in a flood of tears for Anti Karen and several of her dancers. [SL] 
12:30Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymweld Chaerfyrddin. Geraint Hardy is in Carmarthen to see what the town has to offer and to look at places to stay, where to eat and what to do. 
13:00Heno Heno, cawn gwmni'r gomediwraig Esyllt Sears ac mi fyddwn yn cwrdd ag enillwyr ein cystadleuaeth ffotograffiaeth. Tonight, comedian Esyllt Sears joins us for a chat. 
13:30Y Sioe Fwyd Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Tomos Evans yn westai ac mi fydd Shane yn y gegin. Byddwn hefyd yn nodi ei bod hi'n 75 mlynedd ers VJ Day. Today, Tomos Evans is a studio guest and Shane will be in the kitchen. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Goreuon Lorient Detholiad o'r arlwy gerddorol yng Ngwyl Geltaidd fwya'r byd, Lorient (2019). A selection of musical moments from the world's main Celtic festival, Lorient (2019). 
16:00Olobobs Mae angen help Trydar Twt ar Lalw i gofio cn hyfryd a gyfansoddodd wrth gasglu pethau yn y goedwig. Lalw needs help to remember a beautiful song she made up in the forest. 
16:05Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd draw i'r archfarchnad gan lwyddo i golli'r llythyren 'o' oddi ar un o arwyddion y siop! The monsters go to a supermarket and lose the letter 'o'! 
16:15Do Re Mi Dona Cyfle i edrych 'nl dros y gyfres gyda Dona Direidi, gan gyfarfod disgyblion dawnus Cymru. Take a look back at the series with Dona Direidi as we meet Wales' talented youngsters. 
16:30Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic dderbyn bod Sbarcyn yn gwybod yn iawn sut i blesio'r gwylwyr yn y sioe! Meic learns to trust his friend's judgement when Sbarcyn entertains the audience in their show. 
16:45Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd sawl ci bach ac Enfys a'i moch cwta.Today we meet some cute puppies and Enfys and her guinea pigs. 
17:00Pengwiniaid Madagascar Mae Alys yn datgelu bod un o'r pengwiniaid yn ferch. Ond pa un? Alys reveals that one of the Penguins is a girl. But which one? 
17:10Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi a Twm Twm yn aros i brynu tocynnau i weld ffilm newydd sbon danlli ond mae Bwg yn cyrraedd ac yn difetha popeth. Gwboi and Twm Twm want to see a film but Bwg creates problems. 
17:25SeliGo Cyfres slapstic am griw bach glas doniol - Gogo, Roro, Popo a Jojo - sy'n caru ffa jeli. Mae'r criw yn cael trafferth cadw'n effro! The crew are having trouble staying awake! 
17:30Pwy Geith y Gig Yn rocio Pwy Geith y Gig heddiw mae Chroma, band roc amgen o Bontypridd, fydd yng nghwmni Lara Catrin yn Ysgol Garth Olwg. Pontypridd Alt Rock band, Chroma are in Ysgol Garth Olwg. 
17:55Larfa Mae 'na ddrygioni mawr yn mynd ymlaen yn myd y criw Larfa heddiw! There's a lot of mischief going on with the Larfa crew today! 
18:00Cledrau Coll Cyfle i olrhain hanes y rheilffordd rhwng Rhiwabon a'r Bala yng nghwmni Arfon Haines Davies mewn rhaglen o'r archif. The history of the Ruabon and Bala railway with Arfon Haines Davies. 
18:30Garddio a Mwy Yr wythnos yma, mae Iwan yn clodfori'r 'Pry Clustiog', Sioned yn trafod y Lili Affricanaidd, a Meinir yn dangos sut i ail botio planhigion ungoes. Flowers, veg and all life's good stuff. 
19:00New: Heno Heno, byddwn ni'n mynd am dro i Ynys Enlli wrth iddyn nhw groesawu ymwelwyr yn l i'r ynys. Byddwn ni'n nodi ei bod hi'n 75 mlynedd ers VJ Day. Tonight, we visit Bardsey Island. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
20:25Hwyl y Noson Lawen Hwyl a chwerthin yng nghwmni Nigel Owens, Tudur Owens, Eilir Jones ac eraill, a cherddoriaeth gan John ac Alun a Meinir Gwilym. Music by John and Alun and Meinir Gwilym. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00Ffwrnes Gerdd Cerddoriaeth werin gan/Folk music by: Gwyneth Glyn, Cass Meurig, Lowri Evans, Ryland Teifi, Stephen Rees, Huw Roberts, Kizzy Crawford, Oliver Wilson-Dickson & Gwilym Bowen. 
22:00Sgwrs dan y Lloer Cyfle arall am sgwrs dan y sr yng nghwmni Elin Fflur - y tro hwn, y gantores Aloma Jones sy'n westai. Relaxing in the garden with Elin Fflur tonight will be singer Aloma Jones. 
22:30Maes B o Bell Gyda pherfformiadau gan fandiau sydd wedi chwarae yn y gorffennol, ynghyd ag artistiaid fyddai wedi perfformio eleni. Performances by past bands and those who would have played this year. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ty Ml Mae Morgan am fod mewn dau le ar yr un pryd, felly mae'n perswadio Maldwyn i esgus bod yn Morgan! Morgan needs to be in two places at once so he persuades Maldwyn to pretend to be Morgan!